ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลไม้สำเร็จรูป
Library Call : PJ.2533 / 529  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลไม้สำเร็จรูปกระป๋องสำ หรับเด็กอายุ 3 เดือนถึง 1 ปี เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มวิตามินราคาถูกและมีคุณภาพทัดเทียม กับต่างประเทศจากวัตถุดิบในประเทศ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเส้นตรง (LINDO) ในการหาสูตรอาหารเสริมจากผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ำว้า ฟักทอง ส้มเขียวหวาน ฝรั่งและมะละกอ ซึ่งให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณวิตามิน เอ และวิตามินซี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมีราคาถูกที่สุด จากการศึกษาพบว่า สูตรที่เหมาะ สม คือ ฟักทอง 41.89% ฝรั่ง 27.58% กล้วยน้ำว้า 10.53% และน้ำ 20% เวลาที่ใช้ใน การฆ่าเชื้อในกระป๋องขนาด 300x108 ที่ 121 องศาเซลเซียส คือ 20 นาที (F0=3.50 นาที) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้มีความหนืดเท่ากับ 2510 cps., ค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.21, ปริมาณวิตามินเอ 44.11 ไมโครกรัมต่ออาหารเสริม 100 กรัม และปริมาณวิตามิน ซี 15.04 มิลลิกรัมต่ออาหารเสริม 100 กรัม (ผลจากการทดลอง) ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี ความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ที่ขายในท้องตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับความ เชื่อมั่น 95% ในด้านความชอบรวม