ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเหลวสำเร็จรูปสำหรับให้ทางสายให้อาหาร
Library Call : PJ.2542 / 1640  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรอาหารเหลวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องที่เหมาะสมสำหรับให้ผู้ป่วยทางสายให้อาหาร โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการและหาได้ง่ายภายในประเทศ ( แป้งมัน นมผง ผักคะน้า ฟักทอง น้ำมันพืช น้ำตาล เกลือ ) โดยใช้ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในหนึ่งวันเป็นเกณฑ์ ขั้นตอนการ ผลิตเริ่มด้วยการนำไปปั่นผสมในเครื่องปั่น (Blender) จนได้ของเหลวข้นที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) นำมากรองเพื่อแยกอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ออกแล้วนำไปบรรจุกระป๋อง จากนั้นนำมา ฆ่าเชื้อที่ อุณหภูมิ 121 ?C ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที แล้วจึงนำมาศึกษาลักษณะ ทางกายภาพ ความหนืด อัตราการไหลผ่านสายให้อาหาร (Nasogastric or NG Tube) การเปลี่ยน แปลงปริมาณสารอาหารเมื่อผ่านกระบวนการการให้ความร้อน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่อายุการเก็บต่างๆ กันเป็นเวลา 2 เดือน จากผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนโดยน้ำหนักที่เหมาะสมคือ นมผง 34% น้ำตาล 30% ฟักทอง 19% น้ำมันพืช 12% แป้งมัน 4% และเกลือ 0.01% เมื่อนำมาผ่านกระบวนการการให้ความร้อนจะมีลักษณะเป็นของเหลวเป็นเนื้อเดียวกันแต่มีขนาดอนุภาคใหญ่ขึ้นเล็กน้อย จึงนำมาวัดความหนืดและอัตราการไหลผ่านสาย NG พบว่าสามารถไหล ผ่านได้ดีไม่มีสิ่ง อุดตัน ภายในท่อ โดยมีความหนืดเท่ากับ 9.38 cp. อัตราการไหลเท่ากับ 0.36 ml/s จากนั้นเมื่อนำมา วิเคราะห์ ปริมาณ สารอาหารที่เหลือหลังจากผ่านกระบวนการการให้ความร้อนพบว่ามีปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ ไขมันเท่ากับ 29.53, 123.60, 28.20 g/1000 ml. ตามลำดับ โดยมีความเข้มข้นของพลังงานเท่ากับ 0.87 Cal/ml. ซึ่งการกระจายพลังงานยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมคือ โปรตีน: คาร์โบไฮเดรต: ไขมัน เท่ากับ 13.63: 57.07: 29.30 และเมื่อนำมาวัดความหนืด อัตราการไหลและวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารหลัง จากเก็บไว้เป็นเวลา 1 และ 2 เดือน พบว่าความหนืด อัตราการไหลและปริมาณสาร อาหารมีการ เปลี่ยน แปลง เพียงเล็กน้อย