ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สมรรถนะของระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จากบ่อลึกแบบต่อตรง
Library Call : TJ901 ธ395
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์