ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทข้าวเกรียบ
Library Call : PJ.2528 / 162
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในปัจจุบันได้มีการผลิตอาหารว่างประเภทข้าวเกรียบกุ้งในรูปแบบต่าง ๆ มากมายแหล่ง โปรตีนของอาหารประเภทนี้ได้มาจากเนื้อกุ้ง ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงได้ทำการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ โดยใช้แป้งถั่วเหลืองซึ่งมีปริมาณโปรตีนสูงและราคาถูก ทดแทนวัตถุดิบบางชนิด เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มปริมาณโปรตีนในขั้นแรกได้ ทดลองหาสูตรพื้นฐานในการทำข้าวเกรียบกุ้งโดยให้ปริมาณของแป้ง ซึ่งประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวสาลีและแป้งข้าวโพด ในอัตราส่วน 30:50:10 เป็นส่วนประ กอบคงที่แล้วทำการแปรปริมาณกุ้งสดต่าง ๆ กันคือ ร้อยละ 10, 14, 18 และ 22 ของ น้ำหนักแป้งทั้งหมดได้สูตรพื้นฐานในการทำข้าวเกรียบกุ้ง คือ แป้งมันสำปะหลัง : แป้ง ข้าวสาลี : แป้งข้าวโพด : กุ้งสด เท่ากับ 30:50:10:15 จากนั้นทำการทดแทนปริมาณกุ้ง สดบางส่วน โดยใช้แป้งถั่วเหลืองในอัตราส่วนของกุ้งสดต่อแป้งถั่วเหลืองที่เหมาะสม คือ 10:5 แล้วทำการปรับปรุงลักษณะ ซึ่งประกอบด้วยแป้งมันสำปะหลัง : แป้งข้าวสาลี : แป้งข้าวโพด : กุ้งสด : แป้งถั่วเหลือง ในอัตราส่วน เท่ากับ 70:10:10:10:5