ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โดยระบบผู้เชี่ยวชาญ
Library Call : 521295
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ร่วมกับเทคนิคการตัดสินใจโดยใช้ กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) และจัดทำในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือผู้ประกอบการที่ต้องการออก แบบบรรจุภัณฑ์ด้วยตนเอง ในการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และตรงกับความต้อง การของลูกค้าต้นแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นถูกพัฒนาโดยรวบรวมความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แบบสอบถาม จากนั้น นำข้อมูลมาประมวลผลด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ เพื่อระบุข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ โปรแกรมประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ระบบผู้เชี่ยวชาญจะทำการเลือกบรรจุภัณฑ์จากส่วนฐานความรู้ ด้านบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ในระบบโดยประมวลผลจากข้อมูลผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ใช้ต้อง การ ในส่วนที่ 2 ระบบจะนำปัจจัยทั้งหมดมาทำการประเมินโดยรวมอีกครั้งหนึ่งด้วยการเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ ใน โมเดลกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ เพื่อเลือกแนวคิดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้จากต้นแบบ นวัตกรรมเว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณนี้ คือ ข้อเสนอแนะของแนวคิดบรรจุภัณฑ์ ด้านประเภทบรรจุภัณฑ์ รูปร่าง รูปทรง ชนิดและโครงสร้างวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ พร้อม แสดงผลระดับความสำคัญของเกณฑ์การตัดสินใจและแนวคิดบรรจุภัณฑ์ที่ทำการเลือกจากการทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์จำนวน 10 คน และ ผู้ประกอบการ 10 คน พบว่ามีความพึงพอใจด้านคุณภาพการใช้งานค่อนข้างสูงเฉลี่ยร้อยละ 80.16 และ นอกจากนี้ผลจากการสำรวจความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่าร้อยละ 71.40 ของกลุ่มผู้ใช้มีความสนใจใน ผลิตภัณฑ์นี้ และสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 75.00 ซึ่งจากผลที่ได้ ข้างต้นบ่งชี้ว่าการนำเอานวัตกรรมผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่เชิงพาณิชย์มีความเป็นไปได้ และจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด การผลิต และการเงิน พบว่าผลิตภัณฑ์นี้มีโอกาสในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากผลการวิเคราะห์ทางการเงิน เมื่อกำหนดอัตราการเติบโตประมาณ 5% ต่อปี ที่อายุโครงการ 5 ปี ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 600,000 บาท พบว่า จะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 7 เดือน โดยค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่ได้จากการลงทุน เท่ากับ 514,066.60 บาท และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) จากการลงทุนของเท่ากับ 32.78 %