ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเก็บรักษาผลมะนาวสดโดยการบรรจุแต่ละผลในฟิล์มพลาสติก
Library Call : วพ.2537 / 1385  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการศึกษาอัตราการหายใจและการสร้างเอทธิลีนของมะนาว (Citrus aurantifoliaSwingle.) ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 4, 5 และ6 เดือน ที่อุณหภูมิ 10?ซ พบว่าความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนลดลง ส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเอทธิลีนเพิ่มขึ้น และมะนาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 4 เดือน มีอัตราการหายใจสูงกว่ามะนาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 5 และ 6 เดือน ตามลำดับ จากการศึกษาสมบัติพลาสติกชนิด PVC, LLDPE และ HDPE พบว่า อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนเป็น 36,000, 120,000, และ 72,000 มล./ตร.ม./วัน ตามลำดับ อัตราการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของฟิล์มพลาสติกชนิด PVC เป็น 97,000 มล./ตร./ม./วัน (อัตราการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของฟิล์มพลาสติกชนิดLLDPE และ HDPE มีค่ามากเกินความสามารถของเครื่องมือ) และอัตราการซึมผ่านของไอน้ำเป็น 48, 20 และ 19 ก./ตร.ม./วัน ตามลำดับ จากการศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยว ชนิดของฟิล์มพลาสติก และอายุการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผลมะนาวที่อุณหภูมิ 10? 1ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 % พบว่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนัก ความเป็นกรดด่าง และปริมาณเอทธานอลเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา ส่วนเปอร์เซ็นต์ปริมาณน้ำมะนาว คะแนนสีผิว ปริมาณกรดซิตริก และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา มะนาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 4 เดือน มีเปอร์เซ็นต์การเน่าเสียสูงกว่ามะนาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 5 และ 6 เดือน และมีปริมาณวิตามินซีลดลงสูงสุด ตัวอย่างควบคุมซึ่งเป็นมะนาวที่ไม่บรรจุในฟิล์มพลาสติกมีเปอร์เซ็นต์ การสูญเสียน้ำหนักมากกว่ามะนาวที่บรรจุในฟิล์มพลาสติกชนิด PVC, LLDPE และ HDPE ตามลำดับ โดยหลังการเก็บรักษานาน 8 สัปดาห์ มะนาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 4 เดือนและตัวอย่างควบคุมทั้งหมดเกิดการเน่าเสียหมด มะนาวที่บรรจุในฟิล์มพลาสติกชนิด LLDPE และ HDPE ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติของฟิล์มพลาสติกในด้านอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าคะแนนผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านสีผิว กลิ่นรส ความเปรี้ยว และการยอมรับรวมลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา โดยมะนาวที่บรรจุในฟิล์มพลาสติกชนิด PPVC มีคะแนนผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านกลิ่นรสและการยอมรับรวมต่ำกว่ามะนาวที่บรรจุในฟิล์มพลาสติกชนิด LDPE และ HDPE ขณะที่หลังการเก็บรักษานาน 16 สัปดาห์ มะนาวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 5 และ 6 เดือนที่บรรจุในฟิล์มพลาสติกชนิด LLDPE และ HDPE มีคะแนนการยอมรับรวมในเกณฑ์การยอมรับปานกลาง