ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สมรรถนะของรางรับแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาที่ใช้การไหลแบบบังคับ
Library Call : 541149 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : รางพาราโบลาแบบดั้งเดิมได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการออกแบบบนวัตกรรมใหม่ของรางพาราโบลาร่วมกับหลอดรับรังสีแบบสุญญากาศ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ประการแรก สามารถรับแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันได้ยาวนาน โดยไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์ ประการที่สอง แผงรับแสงอาทิตย์ออกแบบให้ทำงานภายใต้สภาวะที่มีรังสีกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการที่สาม สามารถทำอุณหภูมิสูง ซึ่งแผงรับแสงอาทิตย์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ประกอบด้วยรางพาราโบลาที่มีจุดโฟกัสต่ำหลายราง ทำมุมในทิศทางต่างๆกัน คุณสมบัติเด่นของการออกแบบนี้ก็คือแผงรับแสงสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ในมุมต่างๆ ได้โดยไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวในระบบในขณะเดียวกันยังสามารถรับรังสีกระจายได้ ประสิทธิภาพสูงสุดของรางรับแสงมีค่า 51.23% ที่ความเข้มแสง 779.50 วัตต์ต่อตารางเมตร และประสิทธิภาพสูงสุดของระบบมีค่า 31.38% ที่ความเข้มแสง 526.43 วัตต์ต่อตารางเมตร