ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมฟิล์มลามิเนตจากแป้งมันสำปะหลังและไคโทซาน
Library Call : วพ.2546 / 3300  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การเตรียมฟิล์มลามิเนตจากแป้งมันสำปะหลังและไคโทซาน เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร กระทำโดยการเคลือบสารละลายไคโทซานลงบนผิวของฟิล์มแป้ง ด้วยเครี่องปาดฟิล์มอัตโนมัติ โดยปริมาณความเข้มข้นของสารละลายไคโทซานเป็น 1-4% (โดยน้ำหนัก) ในขณะที่ปริมาณความเข้มข้นของกลีเซอรอล ซึ่งเป็นพลาสติไซเซอร์ในฟิล์มแป้งเป็น 2-6% (โดยน้ำหนัก) ฟิล์มที่เตรียมได้จะถูกตรวจสอบลักษณะโครงสร้างทางกายภาพ ตลอดจนศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพ จากการตรวจสอบผลึกของฟิล์มลามิเนตด้วยเทคนิคเอกซเรย์พบว่า ตำแหน่งของผลึกอันประกอบด้วยผลึกจากฟิล์มแป้งและฟิล์มไคโทซาน มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยผลึกของแป้งซึ่งเป็นประเภทบีพบที่ 17.2 ํ (2 theta) (ฟิล์มแป้งที่ไม่ผ่านการเคลือบไคโทซานพบผลึกที่ตำแหน่ง 17.0 ํ (2 theta) ในขณะที่ผลึกของไคโทซานซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าพบที่ 22.2 ํ (2 theta) (ฟิล์มไคโทซานที่เตรียมได้จากการหล่อแบบพบผลึกที่ตำแหน่ง 21.1 ํ (2 theta) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดจากการจัดเรียงสายโซ่โมเลกุลใหม่ของฟิล์มทั้งสอง อันเป็นผลมาจากพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของแป้งและไคโทซาน ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ฟิล์มสามารถยึดติดกันได้ดี จากผลการทดลองพบว่า การเคลือบด้วยสารละลายไคโทซานช่วยปรับปรุงทั้งสมบัติเชิงกล และสมบัติทางกายภาพของฟิล์ม โดยเมื่อปริมาณความเข้มข้นของสารละลายไคโทซานสูงขึ้น ค่าความทนแรงดึงและมอดุลัสของฟิล์มลามิเนต ซึ่งเตรียมจากฟิล์มแป้งที่มีปริมาณกลีเซอรอล 2% (โดยน้ำหนัก) เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดลดลงทั้งในแนวแรงและแนวขวาง โดยความแข็งแรงของฟิล์มในแนวแรงสูงกว่าแนวขวาง ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการเคลือบฟิล์มส่งผลให้โมเลกุลในทิศทางดังกล่าว มีการจัดเรียงตัวสูงกว่า สำหรับสมบัติทางกายภาพพบว่า การปรากฏอยู่ของหมู่อะเซทิลในชั้นฟิล์มไคโทซาน ทำให้ปริมาณการรับน้ำของฟิล์มลามิเนตลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับฟิล์มแป้ง อันเป็นผลให้ความสามารถในการเปียก ความสามารถในการแพร่ผ่านของไอน้ำ ตลอดจนการดูดซึมน้ำของฟิล์มลามิเนตลดลงด้วย ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีสำหรับการพัฒนาเพื่อนำไปใช้งานเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต่อไป