ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสินค้าสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์
Library Call : 541706  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เนื่องจากการจัดสรรกำลังการผลิตบนเครื่องจักรและการเลือกวัตถุดิบของโรงงานกรณีศึกษาไม่เหมาะสม จึงทำให้เกิดปัญหาต้นทุนวัตถุดิบสูงและปัญหาสูญเสียกำลังการผลิต โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือการเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดสรรการผลิตบนเครื่องจักรสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์และการเลือกวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งประกอบด้วยสินค้า 11 ประเภทโดยใช้วัตถุดิบ 14 ชนิดในช่วงระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากความต้องการสินค้าและราคาวัตถุดิบที่ไม่แน่นอนจึงได้ทำการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12-24 เดือน โดยการพยากรณ์ความต้องการสินค้าด้วยวิธีพยากรณ์ฤดูกาลแบบวินเตอร์และพยากรณ์ราคาวัตถุดิบด้วยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลและวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลที่มีพฤติกรรมแบบแนวโน้มโดยใช้ค่า MAPE ในการทดสอบความแม่นยำในการพยากรณ์ ซึ่งพบว่าค่า MAPE ของการพยากรณ์ด้วยวิธีของวินเตอร์ วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลและวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลที่มีพฤติกรรมแบบแนวโน้มมีค่า MAPE เท่ากับ 3.94% 2.35% และ 2.50% ตามลำดับ ข้อมูลจากการพยากรณ์ที่ได้เมื่อนำเข้าในแบบทางจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มีจำนวน 10 เงื่อนไขเพื่อใช้ในการเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสินค้าแต่ละชนิดให้ได้ผลกำไรสูงสุด ผลลัพธ์พบว่ามีกำไรเพิ่มขึ้น 14.42 % จากการวางแผนการผลิตแบบเก่า ซึ่ง 12.18% ของกำไรมาจากวางแผนการผลิตที่ดีขึ้น และอีก 2.24% มาจากการเลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมมากขึ้น