ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกำหนดความหนาและชนิดขององค์ประกอบของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้น สำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แบบบรรยากาศดัดแปร
Library Call : ธ459
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดความหนาและชนิดขององค์ประกอบของฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แบบบรรยากาศดัดแปรโดยใช้วิธีซิมเพล็กซ์(Simplex method) และคำนวณสองระยะ (Two phase method) ผลการคำนวณจากโปรแกรมพบว่าฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านก๊าซตามต้องการจะต้องประกอบด้วยชั้นฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านก๊าซมากกว่าและน้อยกว่าที่ต้องการโดยมีความหนาต่างๆกันการเลือกใช้เฉพาะฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านก๊าซมากกว่าที่ต้องการหรือมีค่าน้อยกว่าที่ต้องการเท่านั้นไม่สามารถนำมาวางเรียงซ้อนกันเป็นฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นที่มีค่าความสามารถในการซึมผ่านก๊าซตามต้องการได้การเพิ่มความหนารวมของบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพอลิเมอร์ที่ใช้จะทำให้ค่าความสามารถในการซึมผ่านก๊าซที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสัดส่วนโดยตรงแต่ความหนาของชั้นฟิล์มพอลิเมอร์แต่ละชนิดในฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความหนารวมนอกจากนี้ยังพบว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระหว่างการจัดเก็บและจำหน่ายจะทำให้อัตราการหายใจของผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะมากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าความสามารถในการซึมผ่านก๊าซในฟิล์มฟิล์มพอลิเมอร์แบบหลายชั้นจนทำให้ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในบรรจุภัณฑ์แตกต่างจากค่าที่ต้องการซึ่งมีผลให้ประสิทธิภาพในการยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปรลดลงได้