ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงสมบัติด้านการขวางกั้นแก๊สออกซิเจนในฟิล์มพอลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มอาหาร
Library Call : TS198.3.F5 จ139 2553
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ศูนย์บรรณสารสนเทศ วิทยาลัยปิโต
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มอาหารจากพอลิเอธิลีน โดยการผสมกับสารนาโนเคลย์เพื่อลดการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยฯ คือเพื่อศึกษาผลกระทบของชนิดและปริมาณของสารนาโนเคลย์ที่มีต่อสมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ และสมบัติต้านการทนต่อการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจน นอกจากนั้นในงานวิจัยฯ นี้ ยังได้ทำการตรวจสอบปริมาณสารตกค้างที่เหลือหลังจากการระเหยสารเคมีที่เป็นตัวแทนอาหารที่ใช้ในการสกัดตัวอย่างฟิล์มพอลิเอธิลีนนาโนคอมโพสิทชนิดต่าง ๆ โดยในการกำเนินงานทดลองได้ทำการผสมพอลิเมอร์กับสารนาโนเคลย์และสารเติมแต่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เครื่องผสมแบบอัดรีดผ่านชีทตาย ผลจากการทดลองพบว่าปริมาณสารตกค้างที่เหลือหลังจากทำการสกัดด้วยตัวแทนอาหาร ในฟิล์มนาโนคอมโพสิททุกชนิดยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 ปี พ.ศ. 2548 สำหรับในด้านของสมบัติเชิงกลพบว่าฟิล์มนาโนคอมโพสิทที่เติมสารนาโนเคลย์ชนิด Cloisite25A จะให้ค่าความเหนียวจากการทดสอบแรงตึงที่สูงที่สุด (13.7 จูล) แต่ยังคงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับค่าความเหนียวของฟิล์มพอลิเอธิลีนแบบปกติที่ปราศจากการเติมสารนาโนเคลย์ใด ๆ (16.6 จูล) และในส่วนของสมบัติด้านการทนต่อการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจน (OTR) พบว่าการเติมสารนาโนเคลย์ Cloisite25A Cloisite93A และ CloisiteNa ให้ผลที่ดี มีค่า OTR เท่ากับ 62,790 cc?m/m2 day atm, 70,550 cc?m/m2 day atm, และ 73,920 cc?m/m2 day atm ตามลำดับ ซึ่งถือว่ามีค่าลดลง 94%, 93.8% และ 93.5% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับค่า OTR ของฟิล์มพอลิเอธิลีนแบบปกติ (1,145,376 cc?m/m2 day atm) อย่างไรก็ตาม ค่า OTR ของฟิล์มนาโนคอมโพสิทดังกล่าว ยังถือว่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับค่าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซองบรรจุกุ้งแช่แข็งที่ทำจากลามิเนตระหว่างพอลิเอธิลีนกับพอลิเอธิลีนเทเรฟธาเลตซึ่งมีค่า OTR เท่ากับ 11,000 cc?m/m2 day atm และโดยสรุปแล้วพบว่าสารนาโนเคลย์ชนิดที่เหมาะสมที่สุด ที่ให้ฟิล์มพอลิเอธิลีนนาโนคอมโพสิทที่มีสมบัติโดยรวมในด้านของสมบัติเชิงกลที่ดี ให้ค่าการทนต่อการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจนที่ลดลงและสมบัติด้านปริมาณสารตกค้างหลังจากการสกัดด้วยสารเคมีที่เป็นตัวแทนอาหารที่ต่ำคือ Cloisite25A