ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงจากเลดเซอร์โคเนตไททาเนตที่ดัดแปรด้วยแลนทานัม
Library Call : ภ157
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การผลิตแอคชูเอเตอร์ให้มีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้แอคชูเอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยแสงมีนัยสำคัญยิ่งขึ้นในการที่จะพัฒนาเป็นเครื่องมือขนาดจุลภาคในอนาคต งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารโฟโตสตริกทีฟเลดเซอร์โคเนตไททาเนตที่ดัดแปรด้วยแลนทานัม (PLZT) สัดส่วนองค์ประกอบ 3/52/48 4/48/52 และ 5/54/46 โดยการเจือ Nb2O5 และ Gd2O3 จากการทดลองพบว่า PLZT 4/48/52 ให้ค่าโฟโตเคอร์เรนท์สูงที่สุดจึงนำมาประกอบเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยใช้การต่อชิ้นงานแบบขนานเพื่อเพิ่มกระแสให้มากขึ้น ในขณะที่ PLZT 5/54/46 ซึ่งเติมด้วย Nb2O5 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยอะตอมมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริก ค่าคงที่เพียโซอิเล็กทริก โฟโตโวลเทจ โฟโตอินดิวซ์สเตรนสูงสุด จึงถูกนำมาประกอบเป็นหุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยแสงโดยใช้การต่อชิ้นงานแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มโฟโตโวลเทจให้มากขึ้น