ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากผงบุกผสมน้ำมันกานพลูเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศ
Library Call : PJ.2551 / 4934 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมฟิล์ม สมบัติเชิงกล และผลการต้านจุลินทรีย์ในฟิล์มบริโภคได้จากบุกผสมน้ำมันกานพลู เพื่อนำไปใช้ยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศพันธุ์เนื้อ (Lycopersicon esculentum mill) การทดลองส่วนแรก ศึกษาหาความเข้มข้นของบุกและสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมสารละลายบุกเพื่อใช้เคลือบ มะเขือเทศ โดยพิจารณาจากความหนืดของสารละลายบุก อุณหภูมิของสารละลาย และลักษณะการชุบติดกับผิว มะเขือเทศ พบว่าความเข้มข้นของบุก 0.9% และ 1.0 % w/v เตรียมที่อุณหภูมิห้อง เหมาะสมกับการเตรียมเป็นสารละลายผสมเพื่อใช้ในการชุบติดมะเขือเทศ และพบว่ามะเขือเทศที่ชุบสารละลายบุกที่มีความเข้มข้นของบุก 0.9% และ 1.0%w/v มีอายุการเก็บ (11 และ 15 วันตามลำดับ) มากกว่ามะเขือเทศที่ไม่ได้ชุบสารละลายบุก (8 วัน) ในการทดลองที่สอง ศึกษาผลการต้านจุลินทรีย์ของสารละลายบุกและฟิล์มบุก โดยพิจารณาจากการเกิดบริเวณยับยั้ง (clear zone) เมื่อผสมน้ำมันกานพลูที่ความเข้มข้น 1,000 10,000 15,000 และ 20,000 ppm พบว่าที่สารละลายบุกเข้มข้น 1% w/v ผสมกับน้ำมันกานพลูความเข้มข้น 10,000 ppm เป็นความเข้มข้นต่ำที่สุดที่เกิดบริเวณยับยั้ง สำหรับการเกิดบริเวณยับยั้งของแผ่นฟิล์ม พบว่าฟิล์มที่เตรียมจากบุก 1% w/v ผสมน้ำมันกานพลูความเข้มข้น 20,000 ppm เป็นความเข้มข้นต่ำที่สุดที่สามารถยับยั้ง จุลินทรีย์ได้ ดังนั้นจึงเลือกใช้ความเข้มข้นบุก 1.0% w/v ผสมน้ำมันกานพลูที่ความเข้มข้น 10,000 ppm มาใช้เคลือบมะเขือเทศเพื่อศึกษาหาอายุการเก็บของมะเขือเทศ โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมะเขือเทศที่อุณหภูมิห้อง (26.2?C) โดยวัด pH ?Brix สี ความแน่นเนื้อ และปริมาณวิตามินซี พบว่าการใช้สารละลายบุกผสมน้ำมันกานพลูทำให้อายุการเก็บมะเขือเทศลดลง (6 วัน) และยังส่งผลให้เนื้อของมะเขือเทศช้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม (ไม่ผ่านการชุบสารละลายบุก, 13 วัน) โดยที่ค่าความแน่นเนื้อ ?Brix วิตามินซี และสี (ค่า a*) มีค่าน้อยกว่าตัวอย่างควบคุม แต่ pH มีค่าสูงกว่าตัวอย่างควบคุม ในระยะการเก็บรักษา 12 วัน เมื่อเปลี่ยนสภาวะการเก็บมะเขือเทศโดยลดอุณหภูมิเป็น 4 ?C พบว่าสามารถเก็บมะเขือเทศได้นานขึ้น แต่มะเขือเทศที่ชุบสารละลายบุกผสมน้ำมันกานพลูมีอายุการเก็บ (15 วัน) สั้นกว่ามะเขือเทศที่ไม่เคลือบสารละลายบุก (21 วัน) เมื่อทดสอบสมบัติของฟิล์มบุกผสมน้ำมันกานพลู พบว่ามีค่า Tensile Strength และ Elongation ต่ำกว่าฟิล์มบุกที่ไม่ผสมน้ำมันกานพลู ฟิล์มมีความแข็งแรงลดลงและขาดง่าย ค่า WVTR ของฟิล์มบุกผสมน้ำมันกานพลูมีค่าน้อยกว่าฟิล์มบุกที่ไม่ผสมน้ำมันกานพลู ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำที่ดีกว่า แต่การใช้สารละลายบุกผสมน้ำมันกานพลูไม่เหมาะสมต่อการใช้เคลือบมะเขือเทศเพื่อยืดอายุการเก็บ เนื่องจากส่งผลเชิงลบต่อคุณภาพของมะเขือเทศ จึงนำฟิล์มบุกผสมน้ำมันกานพลูมาใช้แทนการเคลือบ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง โดยการเก็บรักษามะเขือเทศตัดแต่งที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ร่วมกับฟิล์มบุกผสมน้ำมันกานพลูที่ความเข้มข้น 20,000 และ 30,000 ppm พบว่าฟิล์มบุกผสมน้ำมันกานพลู 20,000 ppm มีอายุการเก็บเฉลี่ยมากกว่า 23 วัน และชุดตัวอย่างมะเขือเทศตัดแต่งที่มีฟิล์มบุกผสมน้ำมันกานพลู 30,000 ppm มีอายุการเก็บเฉลี่ยมากกว่า 29 วัน แต่ชุดตัวอย่างควบคุมมีอายุการเก็บเพียงแค่ 11 วัน