ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาและวิเคราะห์คุณลักษณะของฟิล์มไคโตซานผสมแบคทีเรียเซลลูโลส
Library Call : 550250  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งผสานคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้ฟิล์มองค์ประกอบผสมไคโตซานกับแบคทีเรียเซลลูโลส(CBC) เตรียมโดยการผสมไคโตซานในสารละลายกรดอะซิติกและสารละลายข้นของแบคทีเรียเซลลูโลส ฟิล์มองค์ประกอบผสมทางชีวภาพนี้ถูกเตรียมด้วยวิธีการตากแห้ง และ ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ, ทางกล, ตลอดคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ พบว่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของฟิล์ม CBC ถูกปรับปรุงดีขึ้นเมื่อเปรียบ เทียบกับฟิล์มไคโตซานบริสุทธิ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักโมเลกุลของไคโตซานและปริมาณการเติมสารละลายข้นของแบคทีเรียเซลลูโลส ผลจากการทดสอบด้วยอินฟราเรดทางโครงสร้างโมเลกุลพบว่า โมเลกุลของไคโตซานและแบคทีเรียเซลลูโลสมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ความเป็นผลึก และการดูดซึมไอน้ำเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนประมาณ 10:6 ถึง 10:8 ของไคโตซานต่อแบคทีเรียเซลลูโลสโดยน้ำหนัก ฟิล์ม CBC ยังสามารถแสดงถึงการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส นอกจากนี้ได้แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างของฟิล์ม CBC และมีการเกิดปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างไอออนของไคโตซานกับโครงสร้างตาข่ายเส้นใยของแบคทีเรียเซลลูโลสซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมการปลดปล่อยไคโตซานออกจากฟิล์ม CBC ดังนั้นการพัฒนาฟิล์มไคโตซานโดยการผสมแบคทีเรียเซลลูโลสได้แสดงคุณลักษณะที่จะพัฒนาเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทางอาหารได้