ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โพลียูรีเทนราคาต่ำที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ
Library Call : ว1931
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้เป็นวัสดุกันกระแทกในระหว่างการขนส่งจากโพลียูรีเทนที่มีราคาประหยัดและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยวัตถุดิบและสารเติมแต่งที่มีราคาต่ำ หาได้ง่ายภายในประเทศ และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพคือ โมลาส แกลบและขี้เลื่อยมาเป็นองค์ประกอบในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยปัจจัยดังกล่าวได้แก่ สัดส่วนปริมาณของโมลาสในโพลีออลชนิดและปริมาณของตัวเติมที่เหมาะสมจากการศึดษาพบว่าโมลาสและตัวเติมจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผลิตภัณ์สัดส่วนองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักเบาคือสัดส่วนปริมาณของโมลาสในโพลีออล เท่ากับร้อยละ 20 และตัวเติมที่เหมาะสม คือแกลบหรือขี้เลื่อย ในปริมาณร้อยละ 9 และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมากคือสัดส่วนปริมาณของโมลาสในโพลีออล เท่ากับร้อยละ 35 และตัวเติมที่เหมาะสม คือแกลบ ในปริมาณร้อยละ 3.5