ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ/ดินเหนียว นาโนคอมโพสิต
Library Call : 540468 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ฟิล์มพอลิแลคติก แอซิด (PLA) ถูกเตรียมขึ้นด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบเป่ากลวง โดยใช้เครื่องอัดรีดชนิดสกรูคู่ การวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกศึกษาอิทธิพลของชนิดและปริมาณของสารเสริมสภาพพลาสติก ซึ่งสารเสริมสภาพพลาสติกถูกใช้ในการเพิ่มความยืดหยุ่นของ PLA ต่อสมบัติทางความร้อน สมบัติทางกล และสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของแก๊สของฟิล์มเป่า PLA ที่ถูกปรับสภาพด้วยสารเสริมสภาพพลาสติก จากผล DSC และ DMA พบว่าสารเสริมสภาพพลาสติกทุกชนิดสามารถเข้าได้ดีกับ PLA ที่ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักและสารเสริมสภาพพลาสติกส่งผลให้ระดับในการเกิดผลึกของ PLA เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การทดสอบแรงดึง พบว่าพอลิโพรพิลีน ไกลคอล, PPG(1200) ที่ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเป็นสารเสริมสภาพพลาสติกที่เหมาะสมกับ PLA ซึ่งสามารถสังเกตจากการค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวก่อนขาดเพิ่มขึ้นประมาณ 45 เท่า ส่วนที่สองศึกษาอิทธิพลของชนิดของสารลดแรงตึงผิว และปริมาณของดินเหนียวที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวต่อสมบัติของฟิล์มเป่า PLA/ดินเหนียวนาโนคอมโพสิต จากผล XRD พบว่าระยะห่างระหว่างชั้นของดินเหนียวที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับดินเหนียวบริสุทธิ์ นอกจากนี้ฟิล์ม PLA/ดินเหนียวที่ปรับสภาพด้วย trimethyl tallow quaternary ammonium chloride (PLA/MMT/M?T films) มีการกระจายตัวของดินเหนียวและการส่องผ่านของแสงดีกว่าฟิล์ม PLA/ดินเหนียวที่ปรับสภาพด้วย tallow bis(2-hydroxyethyl) amine (PLA/MMT/HT(OH)? films) นอกจากนี้ผลของ DSC และ DMA แสดงว่าฟิล์ม PLA/MMT/HT(OH)? ให้ระดับในการเกิดผลึกมากกว่าของฟิล์ม PLA/MMT/M?T สำหรับสมบัติทางกลฟิล์ม PLA/MMT/M?T มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวก่อนขาดมากกว่าของฟิล์ม PLA/MMT/HT(OH)? และพบว่าที่ 3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของดินเหนียวที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวมีความเหมาะสมกับ PLA ที่ถูกปรับสภาพด้วยสารเสริมสภาพพลาสติก นอกจากนี้ฟิล์ม PLA/MMT/HT(OH)? แสดงการซึมผ่านของไอน้ำมากกว่า (6.19%) ของฟิล์ม PLA/MMT/M?T แต่การซึมผ่านของออกซิเจนต่ำกว่า (7.94%) เมื่อเทียบกับฟิล์ม PLA/MMT/M?T.