ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบและทดสอบกังหันลมใบอ่อนแกนดิ่งประสิทธิภาพสูงสำหรับสูบน้ำ เพื่อการเกษตร
Library Call : วิทยานิพนธ์ 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ กล่าวถึงการปรับปรุงพัฒนากังหันลมแนวดิ่ง ที่เคยมีผู้ทดลองมาแล้วในประเทศไทยเป็นแบบใบแข็ง โดยได้เปลี่ยนมาเป็นใบอ่อน ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะตัวคือ จะเริ่มหมุนที่ความเร็วลมต่ำ และหมุนได้ด้วยตัวเองโดยแรงยก การทดสอบได้ทำการทดสอบกับกังหันลม 2 ชุด ซึ่งใช้วัสดุสร้างแขนกังหันต่างกันด้วยความเร็วลมธรรมชาติ ผลการทดสอบขณะไร้ภาระพบว่า กังหันลมชุดแรก ซึ่งมีแขนทำด้วยไม้หมุนด้วยอัตราความเร็วรอบ 6-17 รอบต่อนาที ที่ความเร็วลมเฉลี่ยระหว่าง 2.5-6.0 เมตรต่อวินาที ส่วนกังหันลมชุดที่สองที่มีแขนเป็นอลูมิเนียมหมุนด้วยอัตราความเร็วรอบ 8-26 รอบต่อนาที แต่เมื่อนำมาทดสอบควบคู่กับปั๊มโรตารี่เพื่อใช้สูบน้ำ โดยมี suction lift ก็พบว่าไม่สามารถดูดน้ำขึ้นได้ เนื่องจากความเร็วรอบของกังหันขณะมีภาระนี้ จะลดลงเหลือประมาณ 12-15 รอบต่อนาที ที่ความเร็วลมเฉลี่ย 5-6 เมตรต่อวินาที สาเหตุเนื่องมาจากแรงบิดของกังหันลมประเภทนี้จะน้อยแต่ความเร็วรอบจะสูง และปั๊มน้ำราคาถูกประเภทนี้มีความฝืดมาก ฉะนั้นถ้าความเร็วรอบที่มาหมุนยับปั๊มต่ำกว่า 20 รอบต่อนาที จะไม่สามารถสร้างแรงดูดได้เพียงพอ จากการทดลองใช้เมื่อให้ suction lift เป็นศูนย์พบว่าสามารถส่งน้ำได้ 180 ลิตรต่อชั่วโมง ระยะส่งสูง 0.5 เมตร ที่ความเร็วลมเฉลี่ย 5-6 เมตรต่อวินาที ข้อมูลที่กรุงเทพฯ ที่มีความเร็วลม 4-8 เมตรต่อวินาที จะมีประมาณ 856 ชั่วโมงต่อปี เมื่อคิดอัตราผลตอบแทนที่สูบน้ำต่อการลงทุนที่อายุใช้งาน 2 ปี จะได้ 30.10 บาท/ลบ.ม. ซึ่งยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในกรณีนี้ เว้นแต่จะพัฒนาระบบให้ดีกว่านี้ และติดตั้งในพื้นที่ซึ่งมีลมแรง และจำนวนชั่วโมงลมที่พัดต่อปีมากกว่านี้