ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิแลคติกแอซิดด้วยยางธรรมชาติ
Library Call : 541669 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาการเพิ่มความเหนียวของฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด (PLA) ด้วยยางธรรมชาติ (NR) เนื่องจาก PLA มีสมบัติต้านทานต่อแรงดึงและมอดุลัสสูง (62 MPa และ 3.1 GPa ตามลำดับ) แต่มีความเหนียวต่ำ กล่าวคือความยืดสูงสุด ณ จุดขาด เท่ากับ 3.3% ในขณะที่ NR มีความยืดหยุ่น และเหนียว ดังนั้น จึงได้นำแผ่นยางธรรมชาติ ผงยางธรรมชาติ และแผ่นยางธรรมชาติที่ขายในท้องตลาดมาเติมลงใน PLA แล้วศึกษาผลของปริมาณยางที่ 0-7 wt% ต่อการเกิดผลึกขององค์ประกอบ PLA สัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล และกลไกการเพิ่มความเหนียวของพอลิเมอร์ผสม เทคนิค DSC แสดงว่าฟิล์ม PLA/NR มีสภาพผสมเข้ากันไม่ได้ และพบว่า NR มีผลต่ออัตราการเกิดผลึกของ PLA แต่มีผลเพียงเล็กน้อยต่อระดับผลึกสุดท้าย ทั้งนี้เมื่อปริมาณ NR เพิ่มขึ้น (3–5 wt%) ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและยังมอดุลัสของฟิล์ม PLA/NR มีค่าลดลง แต่ความยืดสูงสุด ณ จุดขาด ความต้านทานต่อแรงกระแทก และความเหนียวต่อแรงดึงมีค่าเพิ่มขึ้น ผลจาก DMA แสดงให้เห็นว่า มอดุลัสสะสมและอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของฟิล์ม PLA ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเติมยาง ภาพจาก SEM แสดงสัณฐานวิทยาของฟิล์มที่มีการหลุดออกของอนุภาคยางแล้วก่อให้เกิดช่องว่างขึ้นและทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปพลาสติกของฟิล์มมากขึ้น จากผลของการทดสอบการวัดแรงดึงและ SEM แสดงว่าลักษณะความเสียหายของพอลิเมอร์ผสมเปลี่ยนแปลงจากการแตกหักแบบเปราะของ PLA บริสุทธิ์ไปเป็นการแตกหักแบบเหนียว นอกจากนั้นผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าผงยางธรรมชาติและแผ่นยางธรรมชาติตามท้องตลาดไม่ได้ช่วยในการปรับปรุงความเหนียวให้กับฟิล์ม PLA สมบัติการซึมผ่านก๊าซออกซิเจน PLA/NR มีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปริมาณยางเพิ่มขึ้น ในขณะที่สมบัติการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มมีค่าลดลงเมื่อมีปริมาณยางน้อยกว่า 3 wt% แต่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณยางมากกว่า 3 wt% เนื่องจากเกิดการรวมตัวกันของ NR