ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยืดอายุการเก็บเกาลัดน่าน (Sterculia monosperma Vent.) โดยวิธีปรับสภาวะอากาศในบรรจุภัณฑ์ 
Library Call : PJ.2547 / 3158 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาเกาลัดน่าน (Sterculia monosperma Vent.) ด้วยวิธีปรับสภาวะอากาศภายในบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุเกาลัดน่านต้ม ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก(29 cm ?14 cm) ชนิด PET/CPP (Polyethylene terephthalate/cast polypropylene) และปรับสภาวะอากาศ ภายในบรรจุภัณฑ์ให้มีความแตกต่างกัน 4 สภาวะคือที่อัตราส่วนความเข้มข้นของก๊าซ เป็น 10%O2:10%CO2, 10%O2:20%CO2, ที่สภาวะบรรยากาศปกติ และที่สภาวะสุญญากาศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและเคมีทุกๆ 7 วัน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวภาพและประเมินผลทางประสาทสัมผัสทุกๆ 14 วัน พบว่าในระหว่างการเก็บรักษา ค่า pH ของทุกตัวอย่างมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p?0.05) จากการวิเคราะห์เนื้อสัมผัส พบว่าทุกตัวอย่างมีค่า hardness เพิ่มขึ้นจากวันแรกของการเก็บ โดยการเก็บที่ความเข้มข้นก๊าซเป็น 10%O2:20%CO2 มีค่า hardness เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด จากการวิเคราะห์สีพบว่า ความแตกต่างของสีของเกาลัดน่านที่เก็บในสภาวะบรรยากาศปกติและที่สุญญากาศมีความแตกต่างของสีจากตัวอย่างเริ่มต้นมากกว่าการเก็บรักษาที่ความเข้มข้นก๊าซ 10%O2:10%CO2 และ 10%O2:20%CO2 อย่างมีนัยสำคัญ (p?0.05) จากการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสพบว่า อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาภายใต้ความเข้มข้น 10%O2:20%CO2, 10%O2:10%CO2,สุญญากาศ และบรรยากาศปกติ มีอายุการเก็บนาน 42, 42, 28 และ 14 วัน ตามลำดับ ดังนั้นการปรับสภาวะอากาศในบรรจุภัณฑ์สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ โดยที่การเก็บรักษาที่ความเข้มข้นก๊าซ 10%O2:20%CO2 สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานที่สุด และได้รับคะแนนการยอมรับว่าแตกต่างน้อยที่สุดจากตัวอย่างเริ่มต้น แม้ภายหลังการเก็บรักษาเป็นเวลา 42 วัน