ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบโดยใช้เทคโนโลยีการบรรจุ
Library Call : PJ.2549 / 3620 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์สับปะรดอบกรอบ เพื่อให้สามารถยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีปัญหาสำคัญคือ ผลิตภัณฑ์สูญเสียความกรอบอย่างรวดเร็วในระหว่างการเก็บรักษา จากการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่าผลิตภัณฑ์มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 81.93?0.01%, ไขมัน10.37? 0.22%, โปรตีน 2.22?0.03%, มีความชื้นและค่า aw เริ่มต้นเท่ากับ 4.13?0.17 และ0.22?0.01ตามลำดับ ในการกำหนดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์นั้น ทำโดยศึกษาหาค่า aw ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับ(break point quality) โดยการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านเนื้อสัมผัส(ความกรอบ) โดยใช้ผู้ทดสอบแบบกึ่งฝึกฝน(trained-panelist) จำนวน 15 คน ด้วยวิธี Scoring test แบบ Quantitative Descriptive Analysis(QDA) ควบคู่กับการวัดค่า aw พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับเมื่อค่า aw มีค่าสูงกว่า 0.35 จากนั้นเก็บตัวอย่างในบรรจุภัณฑ์ polypropylene(PP), polyvinylidene chloride(PVDC) และ aluminium coated polypropylene(Al)ขนาด 10x10 cm2 ซึ่งมีค่า Water vapor transmission rate(WVTR) เท่ากับ 1.3,0.1 และ 0 g m-2 day-1 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังเก็บผลิตภัณฑ์ใน Al ร่วมกับการเติมก๊าซ N2 และร่วมกับการใช้สารดูดความชื้น แล้วเก็บตัวอย่างในตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์(relative humidity,RH) ที่อุณหภูมิ 30 oC / 75%RH และ 45oC / 75%RH พบว่า ผลิตภัณฑ์สับปะรดอบกรอบที่เก็บในบรรจุภัณฑ์ Al+N2 มีอายุการเก็บยาวนานที่สุด 1 ปี 10 เดือน และผลิตภัณฑ์สับปะรดอบกรอบที่เก็บในบรรจุภัณฑ์ PP มีอายุการเก็บสั้นที่สุดเพียงแค่ 7 วัน