ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มจากวุ้นน้ำมะพร้าว
Library Call : วพ.2538 / 1547  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือศึกษาผลของการทำเยื่อวุ้นน้ำมะพร้าวให้บริสุทธิ์ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ซม. และผลของการปรับสภาพเยื่อวุ้นมะพร้าว (ภายหลังการทำให้บริสุทธิ์) โดยใช้กรอกซัลฟูริกที่ความเข้มข้นร้อยละ 1.25-5 โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หรือใช้ไอน้ำที่ความดัน 586 กิโลปราสคาล ที่เวลา 1-5 ซม. ต่อสมบัติทางกายภาพของฟิล์ม นอกจากนี้ยังศึกษาสมบัติทางกายภาพของฟิล์มจากเยื่อผสมระหว่างเยื่อวุ้นมะพร้าว (ทั้งที่ไม่ผ่านและผ่านการทำให้บริสุทธิ์) กับเยื่อใยยาวที่ปริมาณร้อยละ 30-100 ของเยื่อใยยาว ผลการทดลองพบว่าฟิล์มจากวุ้นน้ำมะพร้าวที่ไม่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์มีค่าความหนาแน่นเสมือน 912.33 kg/m? Young’s modulus 8040.34 MN/m? ความยืดร้อยละ 2.33 ดัชนีความต้านแรงดึง 56.31 kN.m/kg ดัชนีความต้านทานแรงฉีกขาด 1.98 N.m?/kg ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ 4.25 MN/kg และความขาวสว่างร้อยละ 41.53 การทำเยื่อวุ้นน้ำมะพร้าวให้บริสุทธิ์ด้วยด่างทำให้ฟิล์มมีค่าดัชนีความต้านแรงดันทะลุเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 และความขาวสว่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 การปรับสภาพเยื่อด้วยกรดซัลฟูริกเข้มข้นร้อยละ 1.25-5 โดยปริมาตร ทำให้ฟิล์มมีค่า Young’s modulus ความยืด ดัชนีความต้านแรงดึงดัชนีความต้านทานแรงฉีกขาด และดัชนีความต้านแรงดันทะลุน้อยกว่าของฟิล์มที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดอยู่ร้อยละ 37, 46, 45, 58 และ 57 ตามลำดับ การปรับสภาพเยื่อด้วยไอน้ำไม่มีผลต่อสมบัติทางเชิงกลของฟิล์ม แต่ทำให้คความหนาแน่นเสมือนเพิ่มขึ้นและความขาวสว่างลดลง ฟิล์มผสมระหว่างเยื่อใยยาวกับเยื่อวุ้นน้ำมะพร้าว (ทั้งที่ไม่ผ่านและผ่านการทำให้บริสุทธิ์) มีค่าความหนาแน่นเสมือน และ Young’s modulus ลดลง ขณะที่ค่าดัชนีความต้านทานแรงฉีกขาด ความขาวสว่าง และความสามารถในการซึมผ่านได้ของไอน้ำและกาซออกซิเจนเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณของเยื่อใยยาวเพิ่มขึ้น ฟิล์มของเยื่อผสมมีค่าความยืด ดัชนีความต้านแรงดึง และดัชนีความต้านแรงดันทะลุน้อยกว่าฟิล์มของเยื่อวุ้นน้ำมะพร้าวและฟิล์มของเยื่อใยยาว ฟิล์มของเยื่อวุ้นน้ำมะพร้าวมีค่าดัชนีความต้านแรงดึงสูงกว่าฟิล์มของเยื่อใยยาว