ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสลายตัวของฟิล์มโพลิเอทิลีนผสมแป้งมันสำปะหลัง
Library Call : ธ179
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้พยายามทดลองผลิตวัสดุบรรจุหีบห่อที่สลายตัวได้ โดยใช้โพลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเป็นโพลิเมอร์หลักและผสมแป้งมันสำปะหลังร้อยละ 5 10 15 และ 20 ได้ฟิล์มโพลิเอทิลีน 2 ชนิด ความแตกต่างของฟิล์มทั้งสองคือฟิล์มที่ผสมและไม่ผสมสาร prooxidant ทดสอบการสลายตัวของฟิล์มเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ด้วยการนำฟิล์มไปตากแดดนอกอาคารและฝังดิน ในขณะที่การสลายตัวทางชีวภาพกระทำโดยการทดสอบด้วยเชื้อรา Aspergillus nigeri และ Penicillium pinophilum ติดตามความก้าวหน้าของการสลายตัวโดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของฟิล์มตัวอย่าง โดยวัดค่าความต้านทานแรงดึง ค่าการยืดเมื่อขาด ค่าการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยการวัดความหนืด ฟิล์มที่ผสมแป้งในปริมาณมากมีอัตราการสลายตัวสูง และมีค่าความต้านทานแรงดึงน้อยมากหลังจากการตากแดด 6 เดือน จากการนำฟิล์มนี้ไปตากแดดและฝังดินไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญกับฟิล์มโพลิเอทิลีน ส่วนฟิล์มที่ผสมสาร prooxidant มีการสูญเสียสมบัติดังกล่าวมากกว่าฟิล์มที่ปราศจาก prooxidant การสลายตัวทางชีวภาพด้วยเชื้อรามีความสัมพันธ์โดยตรงกับสมบัติที่ลดลงในฟิล์มโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่ผสมแป้ง