ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ถุงหลายชั้นที่ใช้พอลิโพรพิลีนเป็นฟิล์มปิดผนึกสำหรับบรรจุน้ำมะม่วงเข้มข้น
Library Call : วพ.2554 / 5874  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบโครงสร้างถุงฟิล์มหลายชั้น เพื่อใช้บรรจุน้ำมะม่วงเข้มข้นจากมะม่วงแก้วและแรดที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย โดยกำหนดโครงสร้าง 3 แบบ ได้แก่ CPP/Al/PET, CPP/MPET/PET, CPP/PA ซึ่งใช้ฟิล์มพอลิโพรพิลีนเป็นฟิล์มปิดผนึก ทำการวิเคราะห์สมบัติของถุงฟิล์มหลายชั้น ได้แก่ สมบัติการซึมผ่านของออกซิเจน สมบัติการซึมผ่านของน้ำ อุณหภูมิที่ใช้ในการผนึกติด การส่องผ่านของแสง จากนั้นทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะม่วงในถุง เช่น สี ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่รวมทั้งหมด (องศาบริกซ์) ในน้ำมะม่วง และความพึงพอใจของผู้บริโภค ณ ภาวะการเก็บรักษาที่ 6 องศาเซลเซียส และ 30 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังทำการสำรวจหาเฉดสีของน้ำมะม่วงที่คนส่วนใหญ่ชอบ เพื่อนำไปออกแบบภาพกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ พบว่าถุง CPP/Al/PET, CPP/MPET/PET สามารถกันการซึมผ่านของแก๊สและน้ำได้กีว่าถุง CPP/PA ในขณะที่ถุง CPP/PA ให้อุณหภูมิเริ่มการปิดผนึกที่ต่ำที่สุด ไม่มีการส่องผ่านแสงของถุง CPP/Al/PET ในขณะที่ ถุง CPP/PA ให้แสงส่องผ่านได้มากที่สุด ส่วนถุง CPP/MPET/PET ให้แสงผ่านได้เล็กน้อย ในส่วนของคุณภาพของน้ำมะม่วงเข้มข้นพบว่า ค่า pH และค่าองศาบริกซ์ (?Bx) ให้ค่าคงที่ตลอดการทดลอง ค่าสีของน้ำมะม่วงในถุงที่เก็บที่อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส มีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าที่เก็บในอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะถุง CPP/PA เก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสมีการเปลี่ยนแปลงสีที่มากที่สุด ดังนั้นภาวะการเก็บรักษาน้ำมะม่วงเข้มข้นที่ดีที่สุดคือควรเก็บในถุง CPP/MPET/PET ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 6 องศาเซลเซียส ส่วนค่าความพึงพอใจของรสชาติและกลิ่น มีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมาก จนถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากตัวอย่างอ้างอิง และในส่วนเฉดสีของน้ำมะม่วงที่คนส่วนใหญ่ชอบพบว่าชอบน้ำมะม่วงเฉดสีเหลืองและเฉดสีเหลืองอมแดงเล็กน้อย เพราะรู้สึกว่าสีสันเป็นธรรมชาติ ไม่ได้ใส่สีเจือปน และสีสันน่าทาน ให้ความรู้สึกหวานอร่อย