ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ปัจจัยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมน้ำตาล ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค AHP
Library Call : 541915 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์น้ำตาลให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่บรรจุภัณฑ์น้ำตาลขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP) และศึกษาแรงผลักดันขององค์กรรวมถึงปัจจัยที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้อุตสาหกรรมนี้มุ่งสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้สถิติทดสอบไคแสควร์(The Chi-Square Test) เพื่อทดสอบความเป็นอิสระและความสอดคล้องของปัจจัย นอกจากนี้ยังหาค่าเฉลี่ยเพื่อหาระดับความสำคัญของปัจจัยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้เทคนิค AHP การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามและสัมภาษณ์โดยผู้วิจัย จากการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำแนวทางการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมน้ำตาลมาใช้ได้ถึงร้อยละ 64 โดยปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด 5 อันดับแรกคือราคาวัตถุดิบในการผลิต คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์จากการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ การมีแนวทางที่จะนำพลาสติกชีวภาพมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การออกแบบที่คำนึงถึงความสามารถในการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้และบรรจุภัณฑ์ชนิดเติมตามลำดับ และพบว่าแรงผลักดันสูงสุดขององค์กรที่จะนำไปสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมคือองค์กรต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ส่วนปัจจัยที่มีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับมากที่สุด คือการสนับสนุนงานวิจัย เพื่อนำวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศมาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม