ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.
Library Call : วพ.2549 / 4388 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เมทิลจัสโมเนต อุณหภูมิการเก็บรักษา และบรรจุภัฤณฑ์ที่เหมาะสมในการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของมันฝรั่งให้นานขึ้น โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรก ศึกษาวิธีและความเข้มข้นที่เหมาะสมของเมทิลจัสโมเนตในการยับยั้งการงอกของมันฝรั่ง โดยนำมันฝรั่ฝพันธุ์สปนต้า มาจุ่ม (3 นาที) และรม (24 ชั่วโมง) ด้วยไอของเมทิลจัสโมเนตที่ความเข้มข้น 10?? และ 10?? โมลาร์ บรรจุในกล่องกระดาษ เก็บที่อุณหภูมิห้อง (33? 3 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 60 วัน วิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์การงอกและการสูญเสียน้ำหนัก ความแน่นเนื้อปริมาไกลโคอัลคาลอยด์ทั้งหมด ปริมาณแป้งและปริมาณน้ำตาลรีดิวซิ่ง พบว่า การใช้เมทิลจัสโมเนตที่ความเข้มข้น 10?? โมลาร์ สามารถชะลอการงอกของมันฝรั่งได้ดีกว่าที่ความเข้มข้น 10?? โมลาร์ และตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยวิธีการจุ่มจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการรมด้วยไอของเมิลจัสโมเนต ขั้นตอนที่สองเป็นการศึกษาการใช้เมทิลจัสโมเนตและอุณหภูมิการเก็บรักษา เพื่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่ง โดยนำมันฝรั่งจุ่มในเมทิลจัสโมเนตความเข้มข้น 10?? M บรรจุในกล่องกระดาษ เก็บที่อุณหภูมิห้องและที่ 2 ? 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วัน พบว่า การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (2 ?2 องศาเซลเซียส) จะช่วยยับยั้งการงอก ลดการสูญเสียน้ำหนักและความแน่นเนื้อของมันฝรั่งได้ แต่ปริมาณแห้งจะลดลงและมีปริมาณน้ำตาลรีดิวซิ่งอยู่สูง ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็นการศึกษาผลของเมทิลจัสโมเนต และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่ง โดยบรรจุมันฝรั่งที่ผ่านการจุ่มในเมทิลจัสโมเนตความเข้มข้น 10?? โมลาร์ ในกล่องกระดาษและถุง FRESHPAC ปิดผนึกด้วยความร้อน แล้วจึงบรรจุในกล่องกระดาษ เก็บที่อุณหภูมิ 2?2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วัน พบว่าการบรรจุมันฝรั่งในถุง FRESHPAC จะช่วยลดการสูญเสียน้ำหนัก และความแน่นเนื้อของมันฝรั่งได้ ไม่สามารถควบคุมการงอกและการเพิ่มขึ้นของปริมาณไกลโคอัลคาลอยด์ทั้งหมดได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการบรรจุในกล่องกระดาษ