ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การตรวจสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำโดยวิธีวิเคราะห์การปล่อยประจุบางส่วน ในขณะเดินเครื่อง เพื่อเพิ่มระดับความพร้อมใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา
Library Call : ส4124
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอผลการตรวจวัด การปล่อยประจุบางส่วนที่เกิดขึ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ โดยไม่ต้องหยุดเดินเครื่อง รวบรวมผลการวัด ทำการวิเคราะห์และแปลผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการตรวจสอบมาใช้ช่วยตัดสินใจในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ รวมทั้งกำหนดวิธีการซ่อมปรับปรุง ทำให้เครื่องมีความพร้อมใช้งานสูง การดำเนินการเริ่มต้นจากการศึกษาโครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมาก อันได้แก่ ระบบฉนวนไฟฟ้าและขดลวด ศึกษาเรื่องปรากฏการณ์ การปล่อยประจุบางส่วนออกมา ซึ่งเกิดขึ้นภายในระบบฉนวนไฟฟ้า อันเป็นสัญญาณบ่งชี้ สภาพความบกพร่องและความเสียหายของฉนวน การศึกษาได้เน้นถึงการตรวจวัดด้วยวิธีไม่ต้องหยุดเดินเครื่อง ผลของการวัด ถูกนำมาวิเคราะห์และแปลความหมาย โดยมีทฤษฎีและข้อมูลประสบการณ์ที่มีประโยชน์ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ใช้อ้างอิงและสนับสนุน การตรวจวัดได้วางแนวทางไว้ 4 เงื่อนไขของการเดินเครื่อง คือ ทำการวัด ในขณะเดินเครื่องปกติแต่ไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิยังไม่สูง ทำการวัดขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าเต็มพิกัดและอุณหภูมิยังไม่ทันสูง ทำการวิเคราะห์ขณะจ่ายกระแสตามพิกัดและอุณหภูมิสูง และทำการวัดในขณะลดการจ่ายกระแสเป็นศูนย์ แต่อุณหภูมิยังสูง ผลการวัดดังกล่าวนำมาวิเคราะห์และแปลความหมาย แสดงสัญญาณถึงลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นในบริเวณที่สำคัญๆ อันได้แก่ ความเสียหายที่ผิวฉนวนของขดลวดในบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณช่วงปลายขดลวด บริเวณช่วงแกนเหล็ก ตลอดจนถึงบริเวณจุดต่อต่างๆ ความหลวมคลอนของขดลวดที่อยู่ในแกนเหล็ก และความเสียหายที่เกิดภายในเนื้อฉนวนเอง การศึกษาการตรวจวัดและวิเคราะห์ การปล่อยประจุบางส่วน ในขณะเดินเครื่องได้เริ่มดำเนินการที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหน่วยที่ 2 ของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ โดยทำการติดตั้งตัวตรวจจับสัญญาณพิเศษเข้าที่ขดลวดของแต่ละวงจร ในแต่ละเฟสทั้งหมดทำการวัดสัญญาณของการปล่อยประจุบางส่วนที่เกิดขึ้น รวบรวมผลการวัด ทำการวิเคราะห์และแปลความหมายผลการวัดทั้งหมด สรุปผลชี้ความเสียหายเกิดขึ้นที่ผิวฉนวนและภายในเนื้อฉนวนเป็นจำนวนมากและถูกนำมาเป็นข้อมูลใช้ในการบำรุงรักษาในวาระต่อมา และเมื่อถึงวาระการบำรุงรักษาดังกล่าว ได้ทำการตรวจสภาพพบความเสียหายตามที่วิเคราะห์ไว้จริงและมีเป็นจำนวนมาก การแก้ไขจึงได้ทำการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา ผลของการศึกษานี้ต่อมาได้ถูกนำเข้าไปใช้งานในขบวนการบำรุงรักษาเครื่องกำหนดไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมดในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย