ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลขององค์ประกอบต่อสมบัติของฟิล์มแป้งข้าวดัดแปรที่บริโภคได้
Library Call : 501642  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : อัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำหนักน้ำต่อน้ำหนักแป้งข้าวเจ้าดัดแปรที่สามารถขึ้นรูปฟิล์มได้คือ น้ำหนักน้ำ:น้ำหนักแป้งข้าวเจ้าดัดแปร 10:1 ถึง 16:1 ค่า Tensile strength, Elongation, Young’s modulus และค่าความหนาลดลงเมื่อปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณอิลาสติคเจลไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ Young’s Modulus ส่วนการเปลี่ยนแปลงของค่า Tensile strength และ Elongation เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณอิลาสติคเจล ขึ้นกับปัจจัยจากความเข้มข้นของน้ำแป้งเป็นปัจจัยร่วม ความหนาของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณอิลาสติคเจลเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณกลีเซอรอลมีผลให้ Tensile strength, Elongation มีค่าลดลง ขณะที่ทำให้ Young’s modulus และค่าความหนามีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนผลของการเพิ่มขึ้นของปริมาณกลีเซอรอลต่อค่าการซึมผ่านได้ของไอน้ำ และการยอมให้ก๊าซออกซิเจนซึมผ่านได้ยังไม่ปรากฏผลที่ชัดเจน การเพิ่มปริมาณกรดสเตียริคในฟิล์มทำให้ Tensile strength, Elongation มีค่าลดลง ขณะที่ค่า Young’s Modulus และค่าความหนามีค่าเพิ่มขึ้น ค่าการยอมให้ไอน้ำซึมผ่านได้มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณกรดสเตียริคในฟิล์มที่มีอิลาสติคเจลเป็นส่วนผสม ส่วนฟิล์มแป้งข้าวเจ้าดัดแปรอย่างเดียวที่เติมกรดสเตียริคให้ค่าการซึมผ่านได้ของไอน้ำมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณกรดสเตียริคเพิ่มขึ้น ผลของปริมาณกรดสเตียริคต่อค่าการยอมให้ก๊าซออกซิเจนซึมผ่านได้ยังให้ผลที่ไม่ชัดเจน ค่าความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อคุณสมบัติด้านการซึมผ่านได้ของก๊าซออกซิเจน ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 55% ฟิล์มแป้งข้าวเจ้าดัดแปรมีค่าการยอมให้ออกซิเจนซึมผ่านได้ต่ำกว่าฟิล์ม Polypropelene และที่ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 68% ฟิล์มแป้งข้าวเจ้าดัดแปรมีค่าการยอมให้ออกซิเจนซึมผ่านได้มากกว่าฟิล์ม Polypropylene