ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์สารทำเครื่องหมายในน้ำมันปิโตรเลียมจากลิเนียร์แอลคิลเบนซีนและอนุพันธ์แอนิลีน 
Library Call : วพ.2543 / 3846 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้สังเคราะห์สารทำเครื่องหมายในน้ำมันปิโตรเลียมจากปฏิกิริยาคู่ควบระหว่างลิเนียร์แอลคิลแอนิลีนที่ได้จากปฏิกิริยาไนเตรชันและรีดักชันของลิเนียร์แอลคิลเบนซีน กับสารประกอบเกลือไดอะโซเนียมของลิเนียร์แอลคิลแอนิลีน และจากปฏิกิริยาคู่ควบระหว่างสารประกอบเกลือไดอะโซเนียมของลิเนียร์แอลคิลแอนิลีนกับอนุพันธ์แอนิลีนและอนุพันธ์ฟีนอล สารทำเครื่องหมายที่สังเคราะห์ได้สามารถผสมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ความเข้มข้น 0.5 ถึง 15 ส่วนในล้านส่วน เมื่อตรวจวัดโดยใช้สัดส่วนตามปริมาตรของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วต่อตัวสกัดเป็น 6 ต่อ 1 และยังสามารถผสมสารทำเครื่องหมายเหล่านี้ลงในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ความเข้มข้น 5 ส่วนในล้านส่วน ยกเว้น 2-คลอโร-4- ไนโตร-6- (4-ลิเนียร์แอลคิล)-ฟีนิลเอโซแอลินีนที่สามารถผสมได้ที่ความเข้มข้น 3 ส่วนในล้านส่วน เมื่อใช้สัดส่วนตามปริมาตรที่เหมาะสมของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วต่อตัวสกัด ระบบสกัดที่เหมาะสมคือเอทิลลีนไดเอมีน 50 เปอร์เซ็นต์ในโพรพิลลีนไกลคอล20 เปอร์เซ็นต์และเมทานอล30 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้การเขย่า 30 วินาที การสกัดเป็นการวิเคราะห์ทางคุณภาพที่จะเกิดสีเด่นชัดในชั้นสกัด ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์หาปริมาณของสารทำเครื่องหมายได้ด้วยเทคนิคทางอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมตรี จากการทดสอบด้วยวิธีการตาม ASTM พบว่า สมบัติทางกายภาพของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่เติมสารทำเครื่องมือไม่มีความแตกต่างจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ไม่เติมสารทำเครื่องหมายไม่มีความแตกต่างจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ไม่เติมสารทำเครื่องมือ นอกจากนั้นสารทำเครื่องหมายนี้ยังสามารถคงตัวหลังจากเติมในน้ำมันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน