ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฟิล์มที่บริโภคได้จากฝรั่ง Psidium guajava 
Library Call : PJ.2546 / 2889  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ฟิล์มที่บริโภคได้จากฝรั่งเตรียมได้จากการนำฝรั่งมาคั้นแยกเอาส่วนน้ำเพื่อนำมาใช้ทำฟิล์ม โดยแปรส่วนผสมของสารละลายที่ใช้ขึ้นรูปฟิล์มคือ ปริมาณ Pectin ที่ 1.0, 2.0 และ 3.0% โดยน้ำหนัก แปรชนิดของ Lipid ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลืองและ Beeswax ที่ 0, 2.5, 5, และ 7.5% โดยน้ำหนัก ให้ความร้อนแก่สารละลายจนมีอุณหภูมิ 70 ?C เป็นเวลา 10นาที แล้วขึ้นรูปฟิล์มบน Silicone Plate จากนั้นวัดคุณสมบัติของฟิล์มที่ได้ พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ Pectin ค่า Tensile Strength และ ค่า Elongation at Break ของฟิล์มจะมีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณ Lipid ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ค่า Elongation at Break เพิ่มขึ้น แต่ค่า Tensile Strength และค่า Water vapor Permeability ลดลง สำหรับฟิล์มที่ผสม Beeswax จะมีค่า Water Vapor Permeability น้อยกว่าและฟิล์มมีลักษณะที่ทึบแสงกว่าฟิล์มที่ผสมน้ำมันถั่วเหลือง แต่ค่า Tensile Strength และค่า Elongation at Break ไม่แตกต่างกัน