ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารยับยั้งไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสของเชื้อมาลาเรียชนิดขึ้นสมอง Plasmodium falciparum
Library Call : วพ.2543 / 3182
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้สังเคราะห์อนุพันธ์ของ 4,6- ไดอะมิโน-1,2- ไดไฮโดรไตรอาซีน137 ชนิด ที่มีหมู่แทนที่ที่ตำแหน่ง N-1 และ C-2 แตกต่างกัน และทดสอบค่าคงที่การยัยั้งเอนไซม์ (Ki) กับเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสจากเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum ทั้งชนิดธรรมชาติและชนิดมิวแทนต์ที่ดื้อต่อยาไซโคลกัวนิล (A16V+S108T) ข้อมูลที่ได้ทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพ และนำไปสู่การออกแบบสารยับยั้งที่มีประสิทธิผลต่อเอนไซม์ชนิดธรรมชาติและชนิดมิวแทนต์ ได้พบสารหลายชนิดเป็นสารยับยั้งต้นแบบที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อไปเป็นยาต้านมาลาเรีย