ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
Library Call : PJ.2536 / 805 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงการวิจัยนี้ ทำเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ ยางธรรมชาติ แป้ง กระดาษเป็น วัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจำพวก ฟิล์มบรรจุหีบห่อที่มีวัสดุหลายชั้น (multilayer - packaging film) เพื่อทดแทนบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายยาก ในการ ทดลองแปรอัตราส่วนระหว่างยางและแป้งในรูปของผสม เพื่อนำไปทำชั้นเคลือบที่ความ เข้มข้นต่าง ๆ กัน 6 ค่าที่ 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 90:10 และ 100:0 ตามลำดับ นำของผสมที่ได้เทลงบนกระดาษขาวขนาด A4 ที่วางอยู่ในแบบพิมพ์แล้วนำไปเข้าเตาอบ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชม. แบ่งตัวอย่างฟิล์มยางเคลือบกระดาษที่ ได้ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกวัดค่า tensile strength, elongation, tear resistance และ water vapor permeability และอีก 2 ส่วนนำไปแปรระยะเวลาการย่อยสลาย 1 และ 2 สัปดาห์ แล้วนำมาวัดค่า tensile strength, elongation, tear strength จาก การทดลองพบว่าการเคลือบกระดาษด้วยชั้นเคลือบมีผลทำให้ค่า tensile strength, elongation และค่า water vapor permeability ของฟิล์มตัวอย่างลดลงส่วนค่า tear resistance มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาผลของอัตราส่วนของยางกับแป้งในชั้น เคลือบพบว่า มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อค่า tensile strength, elongation และ tear resistance แต่ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่า water vapor permeability ของ ฟิล์ม (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) โดยเมื่อเริ่มมีแป้งในชั้นเคลือบจะทำให้ค่า tensile strength และ elongation ลดลงแต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วนของแป้งค่า tensile strength และ elongation จะเพิ่มขึ้น