ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา 
Library Call : ส5150
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาพลังงานไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยมุ่งศึกษาที่เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนนี้ได้สร้างขึ้นขวางลำแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ในปัจจุบันได้ใช้ในการชลประทานประเป็นหลัก โดยการผันน้ำเข้าไปในคลองส่งน้ำชลประทาน อย่างไรก็ตามจะมีปริมาณน้ำที่เหลือจำนวนหนึ่งที่ถูกปล่อยผ่านเขื่อนมาตลอดเวลา เพื่อชดเชยน้ำซึ่งใช้ในการผลิตน้ำประปา ที่กรุงเทพมหานคร และใช้ในการผลักดันน้ำเค็มจากปากแม่น้ำออกไปสู่ทะเล อาจนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ถ้าได้ทำการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นที่เขื่อน โดยใช้ปริมาณน้ำที่เหลือแล้วถูกปล่อยมานี้ จากการศึกษาพบว่าเมื่อทำการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวม ๓ ชุด ขึ้นที่เขื่อนเจ้าพระยา จำนวนปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับมีดังต่อไปนี้ ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือแล้วถูกปล่อยให้ผ่านเครื่องกังหันน้ำ มีปริมาณการไหลน้อยที่สุดเป็น ๘๐ ม๓./วินาที จากการศึกษาจะพบว่าพลังงานไฟฟ้าประจำปีทั้งหมด ที่สามารถผลิตได้เป็น ๗๕.๑๓?๑๐๖ กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้รับสามารถประหยัดเงินงบประมาณโดยไม่ต้องสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ ๗๒.๒๕ ล้านบาทต่อปี การศึกษาทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนได้แสดงว่า ที่อัตราดอกเบี้ย ๘% , ผลตอบแทน/การลงทุน=๔.๘๐๖ ที่อัตราดอกเบี้ย ๑๐% , ผลตอบแทน/การลงทุน=๓.๗๙๖ ที่อัตราดอกเบี้ย ๑๒% , ผลตอบแทน/การลงทุน=๓.๗๕๔