ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ประสิทธิภาพการเสริมไอโอดีนในข้าว
Library Call : วพ.2543 / 3184  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดการเสริมไอโอดีนในระดับแปลงปลูกข้าว และการเสริมไอโอดีนในเมล็ดข้าวโดยการเคลือบ เบื้องต้นศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนแบบใช้สารเคมีและตัวอย่างจำนวนมาก (Macro scale) เทียบกับการวิเคราะห์ไอโอดีนแบบใช้สารเคมีและตัวอย่างในการวิเคราะห์น้อย (Micro scale) พบว่าการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนแบบ Macro scale มี %Recovery ในการวิเคราะห์ 85.99% ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนแบบ Micro scale มี %Recovery 76.70% และการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนแบบ Macro scale ในนมมีความถูกต้องและความแม่นยำ เท่ากับ 94.69?5.62% และ 5.70% ตามลำดับ ส่วนการศึกษาผลของการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและการฉีดพ่นธาตุ KI ต่อคุณค่าทางโภชนาการของข้าว 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์แพร่ 1 และ ข้าวพันธุ์คลองหลวง 1 โดยแปรอัตราปุ๋ยไนโตรเจนเป็น 0, 16 และ 32 กิโลกรัมต่อไร่ และแปรการฉีดพ่น KI เป็นการไม่ฉีดพ่น KI (ตัวควบคุม) , ฉีดพ่น KI เมื่อข้าวเข้าสู่ระยะแตกหน่อจนถึงก่อนระยะผสมเกสร และฉีดพ่น KI เมื่อข้าวเข้าสู่ระยะกำเนิดช่อรวงจนถึงระยะผสมเกสร พบว่า การให้ปุ๋ยไนโตรเจนมีผลทำให้ปริมาณไนโตรเจนและปริมาณโปรตีนในข้าว 2 พันธุ์ทั้งข้าวกล้องและข้าวสารเพิ่มขึ้น ส่วนการฉีดพ่นธาตุ KI มีผลต่อการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในข้าวกล้องทั้ง 2 พันธุ์ และทำให้ปริมาณไอโอดีนในข้าวกล้องเป็น 6.62 ถึง 7.23 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักแห้งและในข้าวสารเป็น 4.89 ถึง 5.04 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักแห้ง โดยข้าวพันธุ์คลองหลวง 1 มีปริมาณไอโอดีนสูงกว่าข้าวพันธุ์แพร่ 1 สำหรับการเสริมไอโอดีนในข้าวโดยการเคลือบ แปรสารเคลือบเป็นเจลป้งข้าว 2 ชนิด และสารละลายเจลพอลิเมอร์(Methylcellulose ร่วมกับ Hydroxypropylmethylcellulose ) และความเข้มข้นของสารเคลือบ3 ระดับคือ 1,3 และ 5% (w/w) พบว่า การเสริมไอโอดีนในข้าวคลองหลวง 1 โดยการเคลือบ มีไอโอดีน 32.88 ถึง 40.37 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักแห้ง โดยข้าวคลองหลวง 1 ที่เคลือบด้วยสารละลายเจลพอลิเมอร์3% มีปริมาณไอโอดีนสูงสุด ส่วนการเคลือบข้าวแพร่ 1 ด้วยสารละลายเจลพอลิเมอร์5% ทำให้มีปริมาณไอโอดีนสูงสุด (47.93 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัมน้ำหนักแห้ง) และการล้างข้าวมีผลทำให้ปริมาณไอโอดีนในข้าวทั้ง 2 พันธุ์ลดลง โดยข้าวพันธุ์คลองหลวง 1 ที่เคลือบด้วยสารละลายเจลพอลิเมอร์มีเปอร์เซ็นต์ไอโอดีนคงอยู่ (83.09 ถึง 94.25%) มากกว่าการใช้เจลแป้งข้าวทั้ง 2 ชนิด (Recovery ) เท่ากับ 61.21 ถึง 86.89% ส่วนข้าวแพร่ 1 ที่คลือบด้วยเจลแป้งข้าวทั้ง 2 ชนิด มีเปอร์เซ็นต์ไอโอดีนคงอยู่ (82.63 ถึง 99.01% ) มากกว่าข้าวที่เคลือบด้วยการใช้สารละลายเจลพอลิเมอร์(Recovery เท่ากับ 77.95 ถึง 88.34% ) และจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเคลือบทั้ง 2 พันธุ์ พบว่าข้าวที่เคลือบด้วยเจลแป้งข้าวทั้ง 2 ชนิด มีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสด้านความชอบรวมสูงกว่าข้าวที่เคลือบด้วยสารละลายพอลิเมอร์