ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมอาหารทางการแพทย์ที่ให้ทางสายให้อาหารสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
Library Call : วพ39/0777  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้เป็นการเตรียมอาหารทางการแพทย์ชนิดเหลวที่ให้ทางสายให้อาหารสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ซึ่งพบว่าในสูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม ประกอบด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 4.70 กรัม น้ำมันถั่วเหลือง 3.20 กรัม ไตรกลีเซอไรด์สายโมเลกุลยาวปานกลาง 1.0 กรัม มอลโตเดกซ์ตริน 9.53 กรัม น้ำตาลทราย 5.76 กรัม และน้ำเติมเป็น 100 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้มาปั่นผสมเข้าด้วยกัน บรรจุใส่ขวดแล้วผ่านการฆ่าเชื่อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีส่วนประกอบของสารอาหาร ได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมันเถ้า คาร์โบไฮเดรตและกากใยอาหาร ร้อยละ 77.69, 3.95, 4.14, 0.24 และ 13.99 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ 100 มิลลิลิตรจะให้พลังงาน 109.14 กิโลแคลอรี โดยพลังงานที่ได้มาจากโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 14.46, 34.19, และ 51.35 ตามลำดับ อัตราส่วนของพลังงานที่ไม่ได้มาจากโปรตีนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 147.87 กิโลแคลอรีต่อกรัมไนโตรเจน และมีความเข้มข้นของพลังงาน 1.09 กิโลแคลอรีต่อมิลลิลิตร นำสูตรอาหารนี้มาเติมวัตถุเจือปนอาหารได้แก่ กัวร์กัมร้อยละ 0.01, 0.02, 0.03 คาร์ราจีแนนร้อยละ 0.01, 0.02, 0.03 และเลซิทินร้อยละ 0.1, 0.2, 0.3 และแต่งกลิ่นวานิลลา กลิ่นช็อกโกแลต และกลิ่นสตรอเบอรี่ เมื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้และหลังจาก 3 เดือน พบว่าสูตรที่ใช้กัวร์กัมร้อยละ 0.02 ดีที่สุด และกลิ่นที่ใช้แต่งทั้ง 3 กลิ่น ได้แก่ กลิ่นวานิลลา กลิ่นช็อกโกแลต กลิ่นสตรอเบอรี่ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยทำการประเมินผลทางประสาทสัมผัส และคงตัวดี ไม่มีการแยกชั้นเมื่อทดสอบโดยสภาวะเร่ง