ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การตั้งตำรับและประเมินคุณค่าทางโภชนาการ ของอาหารทางการแพทย์ชนิดผง สูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง
Library Call : วพ34/0365  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษา นี้ผลิตอาหารทางการแพทย์ชนิดผงสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง โดยสกัดโปรตีนจากแป้งถั่วเหลืองสกัดไขมัน ด้วนสารละลายที่พีเอช 9 ได้ผลิตผลโปรตีนจากถั่วเหลืองร้อยละ 39.42 ส่วนประกอบของสารอาหารในผงโปรตีนจากถั่วเหลืองได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตและใยอาหาร ร้อยละ 2.92 , 88.15, 0.30, 2.45และ 6.18 ตามลำดับ มีการกรดอะมิโนที่มีกำมะถันเป็นส่วนประกอบเป็น limiting amino acid อะมิโนแอซิดสกอร์ของซีสทีนและเมทไธโอนีนเท่ากับ 74.26 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ชนิดผงสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ประกอบด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง คาร์โบไฮเดรตซึ่งประกอบด้วยมอลโทเดกซ์ทรินและน้ำตาลทรายในอัตราส่วน 70: 30 น้ำมันข้าวโพด น้ำมันที่มีไตรกลีเซอร์ไรด์สายยาวปานกลาง และ เลซิตินในปริมาณ 0.4 กรัมต่อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม 100 มิลลิลิตร มีความชื้น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตและใยอาหาร เป็นส่วนประกอบร้อยละ 2.86, 17.31, 19.29, 1.39 และ 59.15 ตามลำดับ ให้พลังงาน 479.45 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม โดยพลังงานที่ได้จาก โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 14.44 , 36.2 และ 49.35 ตามลำดับ อัตราส่วนของพลังงานที่ไม่ได้มาจากโปรตีนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 148.11 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมไนโตรเจนมีไลซีนเป็น limiting amino acid การตรวจสอบคุณภาพของโปรตีนโดยวิธีวิเคราะห์ในหนูขาว เปรียบเทียบเคเซอิน และ สูตรอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ พบว่า สูตรอาหารที่ได้รับการเสริมเมทไธโอนินในปริมาณ 1.2 กรัมต่อ 16 กรัมไนโตรเจน ให้ค่า True Digestibility (TD) , Biological Value (BV) และ Net Protein Utilization (NPU) เท่ากับ 92.19,83.54 และ 77.03 โดยไม่มีความแตกต่างกับสูตรอาหารนำเข้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ให้ค่า Protein efficiency ratio (PER) และ Net protein ratio เท่ากับ 2.43 และ 3.41 โดยไม่มีความแตกต่างกับเคเซอินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99