ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตอาหารเสริมสำหรับทารกโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น
Library Call : วพ.2534 / 1114  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการนำวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการหลายชนิดมาคำนวณหาสูตรอาหารเสริมที่เหมาะสมสำหรับเด็กทารกโดยโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear programming) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ชื่อ LINDO โดยสูตรที่ได้ต้องมีปริมาณสารอาหารที่ศึกษาซึ่งได้แก่ โปรตีน กรดอะมิโนที่จำเป็น วิตามินเอ บีหนึ่ง บีสอง ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัส เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารเสริมสำหรับเด็ก จากการศึกษาพบสูตรอาหารที่เป็นไปได้ตามต้องการ 7 สูตร นำสูตรที่ได้มาผลิตโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น คัดเลือกสูตรที่สามารถผลิตได้จากกระบวนการนี้และได้รับการยอมรับมากที่สุดคือสูตรที่ประกอบด้วย แป้งข้าวเจ้า 55.02% ไข่ไก่ 18.96% แครอท 3.34% นมผงขาดมันเนย 3.14% และแป้งถั่วเหลือง 20.0% ได้ศึกษาสภาวะการผลิต ได้แก่อุณหภูมิโซนที่ 2 : 3 และความเร็วสกรูอั พบว่าอุณหภูมิโซนที่ 2 : 3 180? : 180? ความเร็วสกรูอัด 100 รอบต่อนาที และความชื้นของส่วนผสมวัตถุดิบไม่เกิน 25% เป็นสภาวะที่เหมาะสม นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 65? จนมีปริมาณความชื้นเท่ากับหรือน้อยกว่า 5% และไปบดเป็นผงนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการที่ศึกษา พบว่า สารอาหารเกือบทุกตัวที่ศึกษาปริมาณเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นวิตามินเอที่มีปริมาณต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อย จากนั้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกเดือนในระยะเวลาเก็บ 3 เดือน พบว่าวิตามินบีหนึ่งมีปริมาณลดลง แต่ผลิตภัณฑ์ยังเป็นที่ยอมรับในการประเมินผลทางประสาทสัมผัส