ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความเหมาะสมของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็ก ที่บ้านในสอย แม่ฮ่องสอน
Library Call : ช44
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก กำลังเป็นที่สนใจโดยทั่วไปในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย รวมทั้งประเทศไทย การพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเหมาะสมที่จะได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสนองนโยบายของรัฐในด้านการพลังงานและเป็นการพัฒนาชนบทที่อยู่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองโดยการเข้าร่วมในการก่อสร้าง และดำเนินโครงการ ในการศึกษานี้ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาและการดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในประเทศไทย เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ที่บ้านในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประเมินผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของโครงการได้เปรียบเทียบกับแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่น คือโรงจักรไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและการขยายสายส่งไฟฟ้า จากระบบสายส่งเดินออกไปยังพื้นที่รับประโยชน์ ทั้งนี้โดยวิธีวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันในการลงทุนที่น้อยที่สุด