ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาการตั้งตำรับอิมัลชันไขมันสำหรับให้เป็นอาหารทางหลอดเลือดดำ
Library Call : วพ43/0688  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาการเตรียมอิมันชันไขมันสำหรับให้เป็นอาหารทางหลอดเลือดดำ โดยใช้น้ำมันสายโมเลกุลปานกลาง (น้ำมันเอ็มซีที) และน้ำมันสายโมเลกุลยาว (น้ำมันถั่วเหลือง) ในความเข้มข้นร้อยละ 5, 10 และ 20 ใช้สารอิมัลซิฟายเออร์ได้แก่ เลซิทินจากถั่วเหลือง สารลดแรงดึงผิวสังเคราะห์แบบไม่มีประจุ เช่น ครีมอฟอร์ดีแอล, พอลอซาเมอร์ 188, โซลูทอลเอชเอส 15 และทวีน 80 ซึ่งใช้เพียงชนิดเดียวหรือใช้ร่วมกันระหว่างเลซิทินจากถั่วเหลืองกับสารลดแรงดึงผิวสังเคราะห์แบบไม่มีประจุ ศึกษาปัจจัยจากวิธีการเตรียมอันได้แก่ เวลาในการปั่นผสมด้วยเครื่องปั่นผสมความเร็วสูง ความดันและจำนวนรอบในการผ่านสารเข้าสู่เครื่องปั่นผสมชนิดความดันสูง นำตำรับไปทำไร้เชื้อโดยใช้หม้อนึ่งอัดไอ ผลการศึกษาพบว่าตำรับที่ใช้ส่วนผสมของเลซิทินจากถั่วเหลืองกับทวีน 80 หรือ พอลอซาเมอร์ 188 สามารถเตรียมอิมัลชันไขมันที่คงตัวได้ ตำรับอิมัลชันไขมันที่ดีที่สุดในการศึกษานี้คือ 10% ฟาร์มาลิปิด ซึ่งประกอบด้วย น้ำมันถั่วเหลืองร้อยละ 10 เลซิทินจากถั่วเหลืองร้อยละ 1.71 และทวีน 80 ร้อยละ 1.29 เมื่อวัดเส้นผ่าศูนย์กลางร้อยละ 50 โดยปริมาตรของขนาดอนุภาคก่อนและหลังการทำไร้เชื้อมีค่า 0.31 และ 0.33 ไมโครเมตร ตามลำดับซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าออสโมแลลิตี และค่าความต่างศักย์ที่ผิวอนุภาคหลังการทำไร้เชื้อมีค่า 6.8, 337 มิลลิออสโมลต่อกิโลกรัมน้ำ และ -33.52 มิลลิโวลท์ ตามลำดับ เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภฺมิห้องพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างและค่าความต่างศักย์ที่ผิวอนุภาคมีค่าลดลงเล็กน้อย ในขณะที่เส้นผ่าศูนย์กลางร้อยละ 50 โดยปริมาตรของอนุภาคและค่าออสโมแลลิตีค่อนข้างคงที่ นำอิมันซันไขมันตำรับนี้และตำรับที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้แก่ 10% 20% อินทราลิปิด 10% 20% ไลโปฟันดินเอ็มซีที/แอลซีที และ 10% ไลโปฟันดิน-เอส มาผสมร่วมกับสารละลายกรดอะมิโนและเดกซ์โทรสเพื่อเตรียมเป็นสารอาหารทั้งหมดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ศึกษาความคงตัวทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของทุกสูตรทันทีที่เตรียมเสร็จใหม่และหลังจากเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าทุกตำรับมีความคงตัวดี มีความเป็นกรดอ่อน ๆ มีค่าออสโมแลลิตีสูง ค่าความต่างศักย์ที่ผิวอนุภาคน้ำมันมีค่าลดลงเล็กน้อยเส้นผ่าศูนย์กลางร้อยละ 50 โดยปริมาตรของขนาดอนุภาคมีค่าใกล้เคียงกับของอิมันชันไขมันเริ่มต้น