ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาสูตรตำรับอาหารทางการแพทย์ชนิดเหลวเสริมเส้นใยอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
Library Call : Sepr 14/43 ค3.4  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้เป็นการพัฒนาสูตรตำรับอาหารทางการแพทย์ชนิดเหลวเสริมเส้นใยอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สกัดเส้นใยอาหารจากพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกหัวโต ดอกแค ฝักกระเจี๊ยบ กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่และถั่วแดง โดยใช้แอลกอฮอล์ จากนั้นทำการเตรียมสูตรอาหารต่างๆ โดยสูตรธรรมดาจะประกอบด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 42.50 กรัม เอ็ม ซี ที ออยล์ 15.00 กรัม น้ำมันถั่วเหลือง 33.33 กรัม เลซิติน 1.67 กรัม มอลโตเด็กซ์ตริน 80.67 กรัม ฟรักโทส 13.33 กรัม ส่วนสูตรที่เสริมเส้นใยอาหารจะมีการเติมใยอาหารที่เตรียมไว้ชนิดละ 10.00 กรัม แล้วนำสูตรผสมนี้มาปั่นผสมเข้าด้วยกัน ปรับปริมาตรด้วยน้ำ ให้ครบ 1000มล. บรรจุใส่ขวด ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที คัดเลือกสูตรอาหารโดยพิจารณาจากลักษณทางกายภาพ และความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ พบว่าตำรับที่ประกอบด้วยเส้นใยอาหารจากถั่วงอกหัวโต ดอกแค และฝักกระเจี๊ยบมีลักษณะทางกายภาพตามต้งการ จากนั้นนำผลิคภัณฑ์ที่ได้แต่ละสูตรมาวิเคราะห์ทางเคมี พบ่วาสูตรธรรมดา มีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต และกากใยอาหารคิดเป็นร้อยละ 83.04, 3.30, 3.5037, 0.7601, 9.14 และ 0.0100 ตามลำดับ และสูตรเสริมเส้นใยอาหารมีปริมาณสารอาหารใกล้เคียงกับสูตรธรรมดา แต่มีเส้นใยอาหารจากถั่วงอกหัวโต ดอกแค และฝักกระเจี๊ยบคิดเป็นร้อยละ 0.8961, 2.5112 และ 1.6172 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ 100 มล. จะให้พลังงานโดยเฉลี่ยประมาณ 83 กิโลแคลอรี่ และพบว่ามีสูตรอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ทำการประเมินผลทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส และความหวานพบว่าสูตรเสริมเส้นใยจากถั่วงอกหัวโตเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด