ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล
Library Call : PJ.2544 / 2142
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลด้วยวิธีผสมระหว่างน้ำมันพืช และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยทดสอบคุณสมบัติของน้ำมันพืชชนิดต่างๆที่ใช้, ผลของสัดส่วนระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำมันดีเซล เพื่อหาส่วนผสมที่ดีที่สุด โดยใช้น้ำมันพืช 4 ชนิด คือ น้ำมันปาล์ม, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันละหุ่ง นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลที่สัดส่วน 5:95, 10:90, 15:85, 20:80, 30:70, 40:60 และ 50:50 โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิห้อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปทดสอบคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง (ความหนาแน่น, ความหนืด, จุดวาบไฟ และค่าความร้อน) เปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าน้ำมันละหุ่งไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการผสมกับน้ำมันดีเซล สำหรับการทดสอบคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของน้ำมันพืชผสม (น้ำมันปาล์ม, น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันถั่วเหลือง) แสดงให้เห็นว่าค่าจุดวาบไฟ และค่าความร้อนของน้ำมันผสมมีค่าใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมาก และน้ำมันถั่วเหลืองผสมให้ค่าจุดวาบไฟ และค่าความร้อนสูงกว่าน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์มผสม สำหรับค่า API และความหนืดพบว่าน้ำมันผสมทั้ง 3 ชนิดจะให้ค่า API และความหนืดที่สัดส่วนเดียวกันมีค่าใกล้เคียงกันมาก นอกจากนี้ค่า API ของน้ำมันผสมยังมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อร้อยละโดยปริมาตรของน้ำมันพืชเพิ่มขึ้นค่า API จะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับค่าความร้อน คือ ถ้าค่า API ลดลง ค่าความร้อนก็จะลดลงด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ Biodiesel แล้วสรุปได้ว่าสัดส่วนที่เหมาะสมในการผสมน้ำมัน คือ ใช้น้ำมันพืชไม่เกินร้อยละ 40