ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษากระบวนการผลิตน้ำสมุนไพรผงที่มีความสามารถในการละลายสูง
Library Call : PJ.2538 / 934  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการผลิตน้ำสมุนไพรผงที่ความสามารถในการ ละลายสูง โดยวิธีที่ 1 นำน้ำสมุนไพรความเข้มข้น 20 องศา Brix มาตีผสมที่ความเร็วรอบ 700 rpm เป็นเวลานานต่างๆ กัน เพื่อทำให้เกิดโฟม ซึ่งมีความหนาแน่นต่างกัน (0.346, 0.426, 0.523, 0.583 กรัมต่อมิลลิลิตร) และแปรความของน้ำสมุนไพรผสม (20, 25, 30, 35 องศา Brix) ตีผสมให้เกิดโฟม แล้วผ่านกระบวนการทำแห้งแบบพ่นกระจาย วิธีที่ 2 ทำให้เกิดการรวมกลุ่มก้อนของน้ำสมุนไพรผง (agglomeration) โดยแปรสัดส่วนโดย น้ำหนัก น้ำสมุนไพรผงที่ไม่ผ่านการตีผสมต่อ 95% ethyl alcohol (2:1, 4:1, 8:1, 10:1, 12:1) แล้วอบแห้งในตู้ควบคุมความชื้น (40บวกลบ5% R.H.) อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง วิเคราะห์ขนาดอนุภาคผง, ค่าร้อยละของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ, สมบัติการแพร่กระจาย (OD(215nm), ปริมาณความชื้น, ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ผงจากแต่ละวิธีเทียบกับตัวอย่างควบคุม ซึ่งเป็นผงที่ได้จากการทำแห้งแบบพ่นกระจายของน้ำสมุนไพรผสมความเข้มข้น 20 องศาBrix และศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผงจากวิธีที่ 1 ใน ถุงพลาสติกลามิเนต (OPP/PE/FOIL/PE) และถุง OPP เป็นเวลา 1 เดือน จากผลการทดลองพบว่า ผงที่ได้จากการตีผสมตามวิธีที่ 1 มีค่าร้อยละของแข็งที่ไม่ละลายน้ำต่ำกว่า ตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (pมากกว่าหรือเท่ากับ0.5) เมื่อแปรความหนาแน่นของโฟม น้ำสมุนไพรผสม ค่าการแพร่กระจาย, ปริมาณความชื้น, ความหนาแน่นรวมของผงจะไม่แตกต่างกัน ส่วนค่าร้อยละของแข็งที่ไม่ละลายน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อความหนาแน่นของโฟมสูงขึ้น และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำสมุนไพรผสม พบว่าขนาดของอนุภาคผง, ค่าร้อยละของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ, ค่าการแพร่กระจาย และความหนาแน่นรวมของผงมีค่า เพิ่มขึ้น ส่วนผงที่ผ่านการรวมกลุ่มก้อนจะมีความสามารถในการละลาย, ปริมาณความชื้น และค่าการแพร่กระจายสูงกว่าตัวอย่างควบคุม และเมื่อสัดส่วนโดยน้ำหนักของผงต่อ แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ค่าการแพร่กระจายและความหนาแน่นรวม จะมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณ ความชื้นของผงกับมีค่าลดลง อย่างไรก็ตามอัตราส่วนน้ำสมุนไพร 8 กรัมต่อแอลกอฮอล์ 1 กรัม ทำให้ผง agglomerate ที่มีการละลายสูงสุด สำหรับผงจากวิธีที่ 1 ซึ่งเก็บในถุง OPP จะจับตัวเป็นก้อนเหนียว ภายใน 20 วัน ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส แต่ผงชนิดเดียวกัน ที่เก็บในพลาสติกลามิเนตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง