ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สูตรอาหารทะเลทางการแพทย์พลังงานต่ำจากโปรตีนเคซีน
Library Call : Sepr 17/45 ค3.5
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้เป็นการพัฒนาสูตรตำหรับอาหารทางการแพทย์พลังงานต่ำจากโปรตีนเคซีนสกัดจากนมวัว สำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนที่ต้องการควบคุมพลังงานที่ได้รับจากอาหาร การสกัดโปรตีนเคซีนจากน้ำนมวัวทำได้โดยการตกตะกอนโปรตีนเคซีนด้วยกรดไฮโดรคลอริก 0.1 N จนกระทั่งนมมีค่า pH 4.6-4.7 และให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส จากนั้นทำการแยกตะกอนที่ได้ และล้างด้วยน้ำกลั่น ทำให้เป็นสารละลายโดยการเติมน้ำและปรับค่า pH ให้เป็นด่าง และนำไปทำให้เป็นผงแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นกระจาย (spray dry) ทำการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ไขมัน ความชื้นและเถ้า ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบของโปรตีนเคซีน คือ มีโปรตีนร้อยละ 46.33 ไขมันร้อยละ 18.76 ความชื้นร้อยละ 10.52 และเถ้าร้อยละ 14.07 นำไปเตรียมสูตรอาหารพลังงานต่ำ โดยกำหนดให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานจากอาหาร 1200 กิโลแคลอรี่ต่อวัน สูตรอาหารที่ได้คือ ใน 100 กรัม ประกอบด้วยโปรตีนเคซีนสกัดจากนมวัว 60.28 กรัม มอลโตเด็กซ์ตริน 27.80 กรัม น้ำตาลฟรัคโตส 11.92 กรัม แต่งกลิ่นกาแฟร้อยละ 0.2 ทำการปรับปรุงรสชาติของผลิตภัณฑ์โดยเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของมอลโตเด็กซ์ตรินและน้ำตาลฟรัคโตส สูตรอาหาร 100 กรัมให้พลังงาน 372.40 กิโลแคลอรี่ มีการกระจายของพลังงานจากโปรตีน : ไขมัน : คาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 30 : 27.33 : 42.67 ตามลำดับ สูตรอาหารนี้มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน