ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบและทดสอบสมรรถนะกังหันลมแกนนอนชนิด 3 ใบ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
Library Call : วิทยานิพนธ์  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการวิจัยนี้ ได้มีการศึกษาและออกแบกังหันลมแกนนอนชนิด 3 ใบ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีรูปร่างที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในเชิงอากาศกลศาสตร์แล้วดัดแปลงสร้างใบกังหันที่ได้ออกแบบไว้แล้วโดยมีความยาวเท่ากับ 60 เซนติเมตร และได้ทำการทดสอบสมรรถนะโดยใช้อุโมงค์ลม และใช้ติดตั้งบนรถปิคอัพ พบว่าค่าสมรรถนะในเทอมไร้มิติ (สัมประสิทธิ์กำลังและสัมประสิทธิ์แรงบิด) ที่วัดค่าได้มีค่าแปรตามความเร็วลม ที่ทำการทดลองอันเนื่องมาจากผลของเรโนลด์นัมเบอร์ ที่มีต่อค่าแรงยกและแรงหน่วงบนใบกังหัน เมื่อทำการทดลองโดยใช้อุโมงค์ลม พบว่าค่าสัมประสิทธิ์กำลังงานสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.33 ที่ความเร็วลม 7.2 เมตร/วินาที และเมื่อทำการทดลองโดยรถปิคอัพแล่นบนถนนพบว่าค่าสัมประสิทธิ์กำลังงานสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.296 ที่ความเร็วลม 8 เมตร/วินาที เมื่อนำผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับผลเฉลยของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกังหันลมที่ได้ออกแบบสร้างไว้ พบว่าเส้นกราฟของผลเฉลยของแบบจำลองและของผลการทดลองมีลักษณะคล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน ความแตกต่างระหว่างผลทั้งสองนั้นมีสาเหตุจาก ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด และข้อมูลสมรรถนะของแผนอากาศที่จะใช้แทนรูภาคตัดขวางของใบกังหัน และจากการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกังหันที่มีขนาดเดียวกันแต่มีลักษณะใบต่างกัน ยืนยันว่ากังหันที่ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเชิงอากาสกลศาสตร์สูงสุด