ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
Library Call : 501925  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาและออกแบบกระบวนการแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพแก๊สสังเคราะห์จากกระบวนการแกซิฟิเคชัน โดยใช้หลักการแยกส่วนของแกซิฟิเคชันและการเผาไหม้ออกจากกันและนำความร้อนจากส่วนการเผาไหม้มายังส่วนแกซิฟิเคชันโดยการถ่ายโอนความร้อนผ่านทางวัสดุเบด คือทราย ในรูปของความร้อนแฝงของทราย พบว่าเครื่องปฏิกรณ์ที่ได้ออกแบบนั้นสามารถผลิตแก๊สสังเคราะห์ที่มีองค์ประกอบของแก๊สสังเคราะห์และค่าความร้อนสูง นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาผลของตัวแปร ได้แก่ สัดส่วนของการผสมกะลาปาล์มกับถ่านหินและอุณหภูมิที่มีต่อองค์ประกอบของแก๊สสังเคราะห์ จากผลการทดลองพบว่า เมื่อสัดส่วนของชีวมวลเพิ่มขึ้น ทำให้ร้อยละโดยปริมาตรของไฮโดรเจนลดลง คาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น ส่วนมีเทนและคาร์บอนมอนอกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ส่วนผลของอุณหภูมิที่มีต่อองค์ประกอบของแก๊สสังเคราะห์ พบว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ร้อยละโดยปริมาตรของไฮโดรเจนสูงขึ้น คาร์บอนไดออกไซด์ลดลง คาร์บอนมอนอกไซด์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีเทนลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีการนำองค์ประกอบของแก๊สที่ได้ไปเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมโดยใช้หลักการเดียวกัน คือแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ คือกระบวนการ SilvaGas และ FICFB พบว่าแก๊สที่ผลิตได้จากงานวิจัยนี้ให้องค์ประกอบของไฮโดรเจนที่สูงกว่าอีกสองระบบ