ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ HEDP แทน EDTA ในอาหารกระป๋อง
Library Call : PJ.2543 / 1690 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของ เอทิลีนไดแอมมีนเตตระอะซีติกแอซิด, EDTA และ (1-ไฮดรอกซีเอทิลิดีน)ไดฟอสฟอนิกแอซิด, HEDP กับโลหะ 9 ชนิดได้รับการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการใช้ HEDP เป็นคีเลติงเอเจนต์ในอาหารกระป๋องแทนที่การใช้ EDTA โลหะที่อยู่ในความสนใจทั้ง 9 ชนิดคือแคลเซียม, แคดเมียม, คอปเปอร์, เหล็ก, ตะกั่ว, แมกนีเซียม, แมงกานีส, นิกเกิล และสังกะสี การทดลองด้วยเทคนิคทางโพเทนชิโอเมตรีแบบใช้กลาสอิเล็กโทรด และดิฟเฟอเรนเชียล พัลส์ โพลาโรกราฟี ทดลองในระบบซึ่งได้รับการควบคุมความแกร่งไอออนด้วยสารละลายโพแทสเซียมไนเตรตเข้มข้น 0.1 โมลาร์ อิทธิพลของ pH, อุณหภูมิ และชนิดของสารละลายที่ใช้ควบคุมความแกร่งไอออนที่เปลี่ยนแปลงไปต่อความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อนของ EDTA และ HEDP พบว่าสามารถใช้ HEDP เป็นคีเลติงเอเจนต์ในอาหารกระป๋องเพื่อจับแคดเมียมและสังกะสีได้ในอาหารทุกประเภท, ใช้เพื่อจับตะกั่วได้ในอาหารประเภท semi-acid food และการใช้ HEDP จับกับคอปเปอร์และนิกเกิลให้ผลด้อยกว่าการใช้ EDTA เมื่อเปลี่ยนสารควบคุมความแกร่งไอออนเป็น 1% NaCl หรือให้ความร้อนสูง 100 ?C ไม่มีผลต่อความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ