ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : กระบวนการแปรรูปเป็นของเหลวร่วมของถ่านหินและพลาสติกในภาวะตัวทำละลายเหนือวิกฤต
Library Call : PJ.2544 / 2136  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงการนี้เป็นการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาการผลิตสารเคมีที่มีคุณค่าและเชื้อเพลิงเหลวจากถ่านหินผสมพลาสติกด้วยวิธีการแปรรูปเป็นของเหลวทางตรง (direct liquefaction) เนื่องจากปริมาณสำรองของถ่านหินในประเทศไทยมีจำนวนมากแต่มีศักย์ต่ำไม่เหมาะในการนำมาใช้โดยตรง การแปรรูปเป็นของเหลวจึงน่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและความสะดวกโดยนำมาผสมกับพลาสติกซึ่งเป็นขยะเหลือทิ้งและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกวิธีหนึ่ง โดยทำการทดลองเพื่อหาตัวแปรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เหลวมากที่สุดโดยใช้ตัวทำละลายผสมระหว่างโทลูอีนและเตตระลินอัตราส่วน 70 ต่อ 30 ที่ภาวะเหนือวิกฤตและทำการศึกษาตัวแปร 3 ชนิดคือ อุณหภูมิ ความดัน และสัดส่วนของถ่านหินต่อพลาสติกในเครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งต่อเนื่อง ผลที่ได้พบว่าสามารถใช้สัดส่วนของพลาสติกได้สูงที่สุดไม่เกินร้อยละ 40 ผลิตภัณฑ์ส่วนที่เป็นของเหลวที่ได้จะนำไปกลั่นที่ภาวะสุญญากาศเพื่อแยกตัวทำละลายออก ภาวะของปฏิกิริยาที่ใช้คือ อุณหภูมิ 400-450 องศาเซลเซียส ความดัน 5-10 เมกกะปาสคัล และสัดส่วนของพลาสติกร้อยละ 0-40 ผลที่ได้พบว่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงจะสูงขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ความดัน หรือสัดส่วนของพลาสติก ซึ่งร้อยละการเปลี่ยนแปลงจะสูงที่สุดที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส ความดัน 10 เมกกะปาสคัลที่สัดส่วนพลาสติกร้อยละ 40 ซึ่งได้การเปลี่ยนแปลงของถ่านหินผสมพลาสติกร้อยละ 83 ส่วนร้อยละการเปลี่ยนแปลงต่ำที่สุดที่ร้อยละ 54 นอกจากนี้ได้นำวิธี 2k แฟคทอเรียลมาวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต่อการเปลี่ยนแปลงและปริมาณผลได้ของผลิตภัณฑ์เหลวผลที่ได้ ซึ่งความดันมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และผลร่วมของความดันและอัตราส่วนของถ่านหินต่อพลาสติกมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์เหลวมากที่สุด