ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมเส้นใยนาโนคอมพอสิตของพอลิโพรพิลีน/มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรด้วยเบนซาลโคเนียมคลอไรด์
Library Call : วพ.2552 / 5336 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมเส้นใยพอลิโพรพิลีน/เบนซาลโคเนียม-มอนต์มอริลโลไนต์ นาโนคอมพอสิตและศึกษาสมบัติของเส้นใย ได้แก่ สมบัติเชิงกลและศึกษาสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของเส้นใย โดยดัดแปรมอนต์มอริลโลไนต์ด้วยสารเบนซาลโคเนียมคลอไรด์ ที่ระดับความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 มิลลิโมล/กรัม แล้วนำไปผสมกับผงพอลิโพรพิลีนในปริมาณร้อยละ 2, 4, 6, 8 และ 10 โดยน้ำหนักผ่านเครื่องอัดรีดด้วยความร้อนชนิดสกรูคู่ นำเม็ดพอลิโพรพิลีน/เบนซาลโคเนียม-มอนต์มอริลโลไนต์ นาโนคอมพอสิตไปขึ้นรูปเส้นใยเดี่ยวโดยกระบวนการปั่นแบบหลอมเหลว แล้วดึงยืดเส้นใยในอัตรา 5 เท่า ในการตรวจสอบหมู่ฟังชั่นและสัณฐานวิทยาของมอนต์มอริลโลไนต์ที่ดัดแปรด้วยเทคนิค XRD, FT-IR และ SEM ผลการวิเคราะห์ยืนยันได้ว่ามีสารเบนซาลโคเนียมแทรกอยู่ในช่องแกลลอรีของมอนต์มอริลโรไนต์ มีโครงสร้างแบบ Intercalated ซึ่งสอดคล้องกับผล XRD สำหรับการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของ พอลิโพรพิลีน นาโนคอมพอสิต แสดงว่าอนุภาคของมอนต์มอริลโลไนต์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยสารเบนซาลโคเนียมคลอไรด์ สามารถเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อนพอลิโพรพิลีน/เคลย์ นาโนคอมพอสิต สำหรับเส้นใยพอลิโพรพิลีน/เบนซาลโคเนียม-มอนต์มอริลโลไนต์ นาโนคอมพอสิต จะมีประสิทธิภาพในการต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้ที่มีปริมาณออร์กาโนเคลย์ 8% (ที่ความเข้มข้นของเบนซาลโคเนียมคลอไรด์ มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มิลลิโมล/กรัม) จะมีประสิทธิภาพในการต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้ถึง 99.99%