ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกซิไดซ์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว โดยเร่งปฏิกิริยาด้วยสารประกอบเชิงซ้อนโลหะพอร์ไฟริน
Library Call : วพ.2544 / 2761 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถเกิดได้ที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนโลหะพอร์ไฟรินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในระบบตัวทำละลายไพริดีนและกรดแอซิติกได้ผลิตภัณฑ์เป็นคีโทนอย่างเลือกจำเพาะ จากการคัดเลือกหาโลหะพอร์ไฟรินที่เหมาะสมพบว่า สารประกอบเชิงซ้อนเหล็กพอร์ไฟรินให้ผลการทดลองที่ดีที่สุด การแปรเปลี่ยนหมู่แทนที่บนวงเฟนิลพบว่าสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก-เตตระ-3, 4, 5-ไทรเมทอกซีเฟนิลพอร์ไฟรินสามารถเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ดีในระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ จากการศึกษาการเลือกจำเพาะทางเคมีพบว่าสารเติมแต่งมีผลต่ออัตราส่วนของคีโทนกับแอลกอฮอล์และปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จากหลักฐานทางเคมีพบว่าแอลคิลไฮโดรเปอร์ออกไซด์เป็นหนึ่งในสารตัวกลางที่เป็นไปได้ในปฏิกิริยาและเชื่อว่าไม่เกิดผ่านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ปฏิกิริยาออกซิเดชันของเทอร์เทียรีบิวทิลไซโคลเฮกเซนและนอร์มัลเพนเทนยังแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันภายใต้สภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเลือกจำเพาะกว่าเมื่อใช้เทอร์เทียรีบิวทิลไซไฮโดรเปอร์ออกไซด์เป็นออกซิแดนท์