ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : กระบวนการแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลในการผลิตแก๊สสังเคราะห์จากชีวมวลชนิดต่างๆ
Library Call : PJ.2552 / 5064 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือกรูปแบบหนึ่งคือ แก๊สสังเคราะห์ ซึ่งมีข้อดี คือ เป็นเชื้อเพลิงสะอาด มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงกว่าเชื้อเพลิงรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นจึงได้รับความสนใจ ศึกษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต กระบวนการที่ได้รับความสนใจสำหรับการผลิตแก๊สสังเคราะห์ คือ กระบวนการแกซิฟิเคชันซึ่งในกระบวนการดังกล่าวมักพบปัญหาของปริมาณทาร์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพ โดยรวมของกระบวนการต่ำลง การแตกตัวด้วยไอน้ำเชิงเร่งปฏิกิริยา เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณทาร์ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มร้อยละผลได้ของแก๊สผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นวัตถุดิบชีวมวลต่างๆกันมีปริมาณของคาร์บอนคงตัว สารระเหยง่าย ความชื้น เถ้าและร้อยละองค์ประกอบของธาตุที่ต่างๆกัน จึงทำให้การสลายตัวผ่านกระบวนการแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล ให้ผลได้แก๊สผลิตภัณฑ์ต่างกันตามมา งานวิจัยนี้จะใช้เครื่องปฏิกรณ์สองขั้นตอนแบบ drop-tube fixed bed ที่ควบคุมให้เกิดกระบวนการไพโรไลสิสที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสโดยใช้ไนโตรเจนเป็นแก๊สตัวพา และแกซิฟิเคชันที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสด้วยไอน้ำพร้อมกับตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล จากผลการศึกษาโดยใช้ ชีวมวลสี่ชนิด คือ แกลบ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา กะลามะพร้าวและใยปาล์ม และตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์บนทาลคัมและนิกเกิลแมกนีเซียมบนอลูมินา เมื่อศึกษากรณีไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาพบว่าปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยมากกว่าปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์ จากกะลามะพร้าว ใยปาล์ม และแกลบตามลำดับ เมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา นิกเกิลออกไซด์บนทาล์คปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชีวมวลเพิ่มขึ้น โดยปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยมากกว่าปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ใยปาล์มและแกลบตามลำดับ และเมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลแมกนีเซียมบนอะลูมินา ปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชีวมวลเพิ่มขึ้นโดยปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์จากใยปาล์มมากกว่าปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์จากแกลบ กะลามะพร้าวและขี้เลื่อยตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์บนทาลคัมมีประสิทธิภาพในการแตกตัวทาร์จากขี้เลื่อยได้ดีที่สุดและตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลแมกนีเซียมบนอะลูมินามีประสิทธิภาพในการแตกตัวทาร์จากใยปาล์ม ได้ดีที่สุด ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ชนิดของชีวมวลมีผลต่อการแตกตัวทาร์ด้วยไอน้ำในกระบวนการแกซิฟิเคชัน