ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งแซนทีนออกซิเดสจากเปลือกต้นเปล้าใหญ่ Croton oblongifolius Roxb.จากอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
Library Call : วพ.2544 / 2624
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : นำเปลือกต้นเปล้าใหญ่ (Croton oblongifolius Roxb) จากอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มาสกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ เฮกเซน, เอธิลแอซิเตต และเมธานอล ตามลำดับ และแยกสารบริสุทธิ์ด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโตกราฟีบนซิลิกาเจลได้สาร 4 ชนิด ได้แก่ ของผสมสเตอรอยด์ 3 ชนิด คือ stigmasterol, ?-sitosterol และ campesterol(1), สารประกอบเคลอโรเดนไดเทอร์ปีนอยด์ 2 ชนิด คือ (-)-hardwickiic acid (2) และ (-)-20-benzyloxyhardwickiic acid (3) และสารประกอบแลปเดน คือ (-)-Nidorellol (4) การหาสูตรโครงสร้างของสารต่างๆที่แยกได้ ทำได้โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพและทางสเปกโตรสโกปี และนำสารที่แยกได้มาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แซนทีน ออกซิเดส พบว่าสาร 1 มีฤทธิ์ยับยั้งได้ดีที่สุดโดยมีค่า IC50 90 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งรองลงมาคือ สาร 3 สาร 4 และสาร 2 โดยมีค่า IC50 140, 155 และ 190 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ